/
/
/

De första nationella riktlinjerna för vuxentandvården

den 10 maj 2011 kl. 10:00 Nyhet

Nu publicerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vuxentandvården. Det är första gången som riktlinjer har tagits fram inom området.

De nya riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om hur sjukdomar i munnen ska förebyggas och behandlas. En viktig del handlar om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder.

– I det arbetet är patientens egen medverkan oerhört viktig. Tandvården bör arbeta med effektiva metoder för att hjälpa och stödja patienterna. Det kan handla om olika metoder för att påverka patienternas munhälsobeteenden, säger Nils Oscarson, som har varit projektledare i arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna.

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd till beslutsfattare och verksamhetsledningar inom offentlig och privat tandvård så att de prioriterar vården på bästa sätt. En av utgångspunkterna har varit att lyfta fram fungerande åtgärder med bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens) så att vuxna över hela landet kan erbjudas en god tandvård.

Målet är också att tandvården ska bli likvärdig i hela landet och mer jämlik. Enligt en enkät om befolkningens tandhälsa som refereras i Socialstyrelsens Lägesrapport 2011 uppger 70 procent av de svarande att deras tandhälsa är bra eller mycket bra.

– Men bland personer födda utanför Europa var motsvarande siffra 35 procent och i gruppen långtidssjukskrivna uppgav 30 procent att deras tandhälsa var bra eller mycket bra. Det är en viktig utmaning för tandvården att nå dessa grupper, säger Nils Oscarson.

Idag finns det även stora regionala skillnader inom tandvården, till exempel vad gäller förskrivning av antibiotika. Tandläkare i Stockholms län och Region Skåne förskriver mer än dubbelt så mycket antibiotika per 1 000 invånare jämfört med tandläkare i Västerbottens län.

Överanvändning av antibiotika inom vården är ett växande problem och bidrar till att bakterier utvecklar resistens och blir motståndskraftiga mot antibiotika.

– Här måste även tandvården ta sitt ansvar. Vid varje enskilt behandligstillfälle är det viktigt att tandläkaren frågar sig om det verkligen är nödvändigt att skriva ut antibiotika till en patient. Där ger riktlinjerna vägledning, säger Nils Oscarson.

Den preliminära versionen av riktlinjerna publicerades i oktober 2010. Riktlinjerna har sedan dess diskuterats på 21 regionala seminarier ute i landet med representanter från offentlig och privat tandvård.

– Vi har fått in många värdefulla synpunkter som vi tagit med oss i bearbetningen av den slutliga versionen, säger Nils Oscarson.

Kontakt

Nils Oscarson
075-247 37 78

David Svärd
075-247 38 34