/
/
/

Psykiskt sjuka får sämre vård vid hjärtinfarkt

den 14 juni 2011 kl. 13:00 Nyhet

Personer som drabbas av hjärtinfarkt och som samtidigt har en psykisk sjukdom får inte ballongutvidgning av hjärtats kranskärl i samma omfattning som övriga patienter. Psykiskt sjuka patienter har också ökad risk att avlida inom sex månader efter hjärtinfarkt.

– Om en ballongvidgning inte genomförs ökar risken att en patient med hjärtinfarkt avlider. Därför är det anmärkningsvärt att det inte sker i samma utsträckning för denna grupp patienter som för övriga, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Till exempel får närmare hälften av gruppen patienter som har samtidig psykossjukdom inte en ballongutvidgning genomförd i jämförelse med övriga hjärtpatienter.

– En förklaring kan vara att dessa patienter får ett sämre somatiskt omhändertagande inom vården, förutsatt att inga medicinska skäl finns till att inte utföra ingreppet, fortsätter Peter Salmi. Vi vill därför betona hälso- och sjukvårdens ansvar att nå gruppen psykiskt sjuka personer med somatisk sjuklighet i samma grad som övriga.

Studien visar också att psykiskt sjuka även hämtade ut läkemedel som ska minska risken för ytterligare infarkter i lägre utsträckning än psykiskt friska. Resultaten från denna studie följer och bekräftar resultaten från tidigare studier.

– Personer med psykisk sjukdom får inte lika god somatisk vård som övriga. Därför riskerar de sämre hälsa, oavsett vad orsakerna till detta kan vara, säger Peter Salmi.

Rapporten bygger på en registerbaserad studie av personer som för första gången har insjuknat i akut hjärtinfarkt. Studien ingår i en rapportserie som närmare undersöker vården för patienter med samtidig psykisk sjukdom utifrån de resultat som presenterades i Socialstyrelsens nationella utvärdering av psykiatrin 2010.

Rapporter som studerar stroke- och diabetesvård har tidigare publicerats i serien och ytterligare tre rapporter kommer att publiceras under året. Dessa studerar cancer, förlossningar och generell överdödlighet för patienter med samtidig psykisk sjukdom.