/
/
/

Ökad dödlighet bland bröstcancerpatienter med psykisk sjukdom

den 22 juni 2011 kl. 11:00 Nyhet

Personer med psykisk sjukdom löper högre risk att dö av sin cancer än övriga. Bland kvinnor med bröstcancer är överlevnaden lägre om de samtidigt har en psykisk sjukdom.

Socialstyrelsen har undersökt sju olika cancerformer och för samtliga var överlevnaden kortare för personer med samtidig psykisk sjukdom än för övriga cancerpatienter.

– Överdödligheten kan bero på att de psykiskt sjuka kommer under vård senare och att cancern därmed upptäcks i ett senare skede, säger Peter Salmi, utredare. För att bättre kunna bedöma detta analyserade vi hur långt cancern fortskridit vid tidpunkten för diagnos.

Det visade sig att kvinnor med bröstcancer och samtidig psykisk sjukdom befinner sig i ett senare stadium av sin cancer än övriga bröstcancerpatienter när de får sin diagnos och behandling. Överlevnadschanserna är lägre för gruppen och dubbelt så många avlider under uppföljningstiden jämfört med övriga med samma diagnos.

– Vi undersökte bröstcancer särskilt eftersom det är en cancerform som hälso- och sjukvården aktivt screenar. Resultaten kan indikera att psykiskt sjuka kvinnor inte går på screening i samma utsträckning som andra kvinnor, säger Peter Salmi.

Det är angeläget att psykiskt sjuka personer får en god vård så att sjuklighet och dödlighet kan minska. Det ställer krav på ökad medvetenhet om psykiskt sjukas levnadsvillkor och utsatthet. Målsättningen är och måste vara att vården erbjuds utifrån de psykiskt sjukas förutsättningar.

Rapporten ingår i en serie om vården för patienter med samtidig psykisk sjukdom

Rapporten bygger på en registerbaserad studie om överlevnad efter insjuknande i cancer. Studien ingår i en rapportserie som närmare undersöker vården för patienter med samtidig psykisk sjukdom utifrån de resultat som presenterades i Socialstyrelsens nationella utvärdering av psykiatrin 2010.

Tidigare har rapporter om stroke-, hjärt- och diabetesvård publicerats i serien och ytterligare två rapporter kommer att publiceras under året. Dessa studerar förlossningar och generell överdödlighet för patienter med samtidig psykisk sjukdom.