/
/
/

Våld mot kvinnor fortsätter efter hjälpinsatser

den 10 januari 2011 kl. 13:50 Nyhet

Omfattande och allvarligt våld. Allvarliga psykiska problem. Sämre psykosocial hälsa än svenska kvinnor i allmänhet. - Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation är i stort behov av stöd. Våldet fortsätter ofta efter hjälpinsatsen, säger Knut Sundell, enhetschef på Socialstyrelsen.

Det är metoderna och arbetsätten inom socialtjänsten respektive ideella kvinnojourer som nu granskas i en större studie.

– Forskarna har lyckats involvera en stor grupp kvinnor och barn, omkring 850 stycken, trots att detta är känsligt att prata om och dessutom ofta förknippat med skuldkänslor, säger Knut Sundell.

Utvärdera effekten

När regeringen 2007 fattade beslut om en nationell handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor fick Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera effekten av stödinsatser till kvinnor som utsätts för våld och barn som tvingas bevittna våld i familjen. Vid årsskiftet har två forskargrupper ledda av Karolinska Institutet respektive Göteborgs universitet lämnat sina preliminära rapporter. De fullständiga resultaten redovisas inom ett halvår.

Våldet fortsätter

I studien följdes en grupp kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation, men varken haft kontakt med socialtjänst eller kvinnojour. Under uppföljningsåret hade 72 procent av dem fått somatisk vård och/eller psykiatrisk vård (44 procent). Endast 10 procent hade sökt stöd mer specifikt på grund av våldet.

I studien följdes också en grupp kvinnor som varit i kontakt med socialtjänst. Av dem hade två av tre kvinnor utsatts för ytterligare våld under uppföljningsåret. För den tredje gruppen kvinnor, de som varit i kontakt med en ideell kvinnojour, hade än fler, hela 84 procent, utsatts för någon form av våld under uppföljningsåret.

– Det kan röra sig om hot om våld eller att bli fråntagen barnen. Psykiskt våld är det mest vanliga, sexuellt våld det minst vanliga, säger Knut Sundell.

Måttliga förbättringar

För samtliga grupper går endast en måttlig förbättring av kvinnornas psykosociala funktion att utläsa efter ett år. Mer än en tredjedel hade fortfarande allvarliga psykiska problem.

– Har man utsatts för långvariga allvarliga övergrepp, så är ju ett år en relativt kort tid för att må bra. Stödet tycks ha en positiv, om än blygsam, inverkan på kvinnors hälsa och situation, säger Knut Sundell.

Bästa möjliga hjälp att gå vidare

I dagsläget har hälften av de medverkande följts upp på årsbasis. I slutrapporten kommer även analyser om olika insatsers effekt och kostnadseffektivitet att göras.

– Det är i grunden bra att det finns olika alternativ, förutsatt att de är effektiva. Det är viktigt att lita på kvinnorna. När det finns alternativ så gör de rationella val. Vissa klarar allt själv, somliga söker skyddat boende. Vi behöver inte ha en väg som ser likadan ut för alla, säger Knut Sundell.

Andra frågor som kan få svar är om olika grupper av våldsutsatta kvinnor söker sig till olika typer av verksamhet eller om det går att identifiera insatser som ger påtagligt bättre resultat med hänsyn tagit till omfattningen av våldet som kvinnan utsatts för.

– Målet är att erbjuda bästa möjliga vård och hjälp. Så att varken kvinnor eller barn utsätts för nytt våld, och så att de på ett adekvat sätt kan gå vidare i livet.

Kontakt

Knut Sundell
075-247 34 09

Ulla Jergeby
075-247 32 78