/
/
/

Brister i behandling av barn som upplevt våld i familjen

den 10 januari 2011 kl. 13:23 Nyhet

Barn som upplever våld mot mamma löper en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. – Barnen ska skyddas maximalt, men det sker inte alltid. Än värre så tvingas de ibland fortsätta bevittna våld, säger Knut Sundell, enhetschef på Socialstyrelsen.

Barn som utsatts för våld behöver stöd och hjälp

Om man som barn blivit inlåst på rummet och tvingats lyssna till en misshandel eller försökt tränga sig mellan föräldrarna för att skydda den ene och kanske även själv blivit slagen behöver man hjälp.

Vart fjärde barn har posttraumatiskt stressyndrom

Kända konsekvenser för barn i denna situation är depression, beteendeproblem, dåliga skolprestationer, psykosomatiska problem. Vanliga symptom är rädsla, aggressivitet och förhöjd spänningsnivå. Vart fjärde barn på kvinnojourer uppfyller alla kriterier för posttraumatiskt stressymptom.

Vilken effekt har stödet till kvinnor och barn?

När regeringen 2007 fattade beslut om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor fick Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera effekten av stödinsatser till kvinnor som utsätts för våld och barn som tvingas bevittna våld i familjen. Vid årsskiftet har två forskargrupper ledda av Göteborgs universitet respektive Karolinska Institutet lämnat sina preliminära rapporter. De fullständiga resultaten redovisas inom ett halvår.

Brist på psykiatrisk expertis

En vanlig form av insats för barn som bevittnat våld är individuella samtal. Det kan till exempel röra sig om stöd för barnet att utveckla egna strategier för konflikthantering eller motverka trauman. Utvärderingen visar att små, ofta ideellt drivna, verksamheter riskerar att användas som ersättning för barnpsykiatrisk behandling, antingen för att man inom barn- och ungdomspsykiatrin saknar behandlingsmetoder eller för att pappan inte samtycker till behandling. I vilken grad det finns specialistvård för dessa barn runt om i landet är oklart.

För liten tillgång på specifika insatser för barn med svårare problem

Forskarna pekar på att tillgången till specifika insatser behöver förbättras för barn med svårare problematik, och föreslår utveckling av en insatskedja så att barns möjligheter att få stöd på rätt nivå stärks. Dessutom behöver modeller för strukturerade riskbedömningar av barnets och mammans situation förbättras både i socialtjänst och i barn- och ungdomspsykiatrin.

Kontakt

Knut Sundell
075-247 34 09

Ulla Jergeby
075-247 32 78