/
/
/

Riktlinjerna framtagna i samarbete med verksamhetsföreträdare

den 2 februari 2011 kl. 15:56 Nyhet

– Det är en stor risk att personer med schizofreni blir isolerade från omvärlden. Vi hoppas att riktlinjerna ska bidra till bättre stödinsatser så att personer med schizofreni kan få ett aktivare liv, säger Carina Gustafsson, projektledare för Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Den 3 februari publiceras Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna riktar sig framför allt till beslutsfattare i kommuner och landsting och har också tagits fram i samarbete med verksamhetsföreträdare i kommuner och landsting.

I prioriteringsgruppen ingår professioner som psykiatriker, arbetsterapeut, psykolog, psykiatrisjuksköterska och socionom, berättar Carina Gustafsson. Flera av dessa är områdes- och avdelningschefer från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

– Eftersom psykosociala insatser ofta innebär att det krävs en samordning mellan många olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, är jag väldigt glad att vår prioriteringsgrupp har representanter från de verksamheter som kommer att beröras av våra kommande riktlinjer. Det är ju de som sedan ska besluta om var insatserna ska tillhandahållas, säger Carina Gustafsson.

Varför behövs riktlinjerna?

– Avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården som genomfördes under 90-talet innebar ett större ansvar för kommunernas omhändertagande av personer med psykiska funktionshinder, säger Carina Gustafsson.

När Socialstyrelsen utvärderade reformen såg man stora brister och beslutade då att göra en kunskapsöversikt för att kunna avgränsa och starta upp riktlinjearbetet våren 2008, fortsätter hon.

– Vi såg brister i tillgänglighet av effektiva psykosociala stödinsatser och hur man samordnar vård och stödinsatser mellan kommun och landsting för personer med så komplexa och omfattande behov som denna målgrupp ofta har.

Läkemedelsbehandling nödvändig grund

Avslutningsvis poängterar Carina Gustafsson – som en kommentar till att riktlinjerna inte tar upp läkemedelsbehandling – att riktlinjerna utgår från att de psykosociala åtgärderna ges i kombination med lämplig läkemedelsbehandling.

– Läkemedelsbehandling är den viktigaste insatsen för att behandla personer med psykossjukdom, men boendestöd, stöd till arbete och social träning är otroligt viktiga insatser för att vårdtagaren ska kunna behålla och öka sin delaktighet i samhället, säger Carina Gustafsson.