/
/
/

Högre dödlighet bland diabetessjuka med psykisk sjukdom

den 3 februari 2011 kl. 13:00 Nyhet

Om en diabetessjuk också har en psykisk sjukdom ökar risken för sämre hälsa och allvarliga komplikationer. En ny studie från Socialstyrelsen visar att gruppen tar mindre medicin och har en ökad dödlighet. – Det är rimligt att anta att diabetes upptäcks senare hos personer med psykisk sjukdom, säger utredaren Peter Salmi.

Socialstyrelsen publicerade 2010 en rapport som pekade på att personer med både psykisk och somatisk sjukdom kan ha högre dödlighet än personer med endast somatisk sjukdom. Nu har en fördjupad studie av diabetespatienter med psykisk diagnos genomförts som stärker detta samband.

– De bakomliggande orsakerna kan vara flera. Det kan bland annat vara så att diabetesvård och läkemedel av olika orsaker inte når dessa personer i samma utsträckning, säger Peter Salmi.

Psykiskt sjuka - svår grupp att nå

Diabetespatienter med psykisk sjukdom hämtar i lägre utsträckning än övriga patienter ut receptbelagda blodfettsänkande läkemedel mot blodfettsrubbningar vid diabetes. Gruppen har också en förhöjd risk för amputation av delar av benet på grund av allvarlig komplikation. Dessutom visar studien en ökad dödlighet även då självmord och skadehändelser med oklar avsikt utesluts.

– Oavsett orsak till de ojämlikheter som beskrivs i rapporten så har hälso- och sjukvården svårt att nå patienter med psykisk sjukdom. Om detta beror på ett sämre somatiskt omhändertagande inom vården, så ställer det troligen krav på en utvecklad samverkan mellan vårdinstanser för att det ska fungera bättre också för denna grupp, säger Birgitta Stegmayr, enhetschef på Socialstyrelsen.

Fler fördjupade studier

Resultaten bygger på en registerbaserad studie där Socialstyrelsen har utökat och fördjupat analyserna genom att studera hälsoutfall, inklusive dödlighet och läkemedelsanvändning inom diabetesvården hos personer med psykiatriska diagnoser. Denna rapport är den första i en serie fördjupade studier som Socialstyrelsen publicerar, där hälsoutfall, läkemedelsanvändning och tillgänglighet till olika vårdåtgärder studeras inom olika sjukdomsområden. Kommande delar tar upp exempelvis hjärtsjukvården och strokevården.

Kontakt

Peter Salmi
075-247 38 87

Birgitta Stegmayr
075-247 43 19