/
/
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

den 14 december 2011 kl. 09:00 Nyhet

I dag presenterar Socialstyrelsen den tredje rapporten om äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Rapporten bygger på enkätsvar från 56 000 äldre personer med hemtjänst och 31 000 som bor i äldreboende.

Bland dem som bor i äldreboende har i hög utsträckning anhöriga och andra närstående svarat i de äldres ställe. Bland de som bor hemma med hemtjänst har majoriteten besvarat enkäten själva. Svaren redovisas på kommunnivå.

– Vår ambition är att i framtiden kunna redovisa svaren ned på enskilt äldreboende och enskild hemtjänstenhet. Vi kommer också att utveckla våra metoder och frågornas innehåll och se över hur svarsfrekvensen kan höjas, i dag är den 67 procent bland dem med hemtjänst och 54 procent bland dem som bor i äldreboende, säger Mona Heurgren, enhetschef vid Socialstyrelsen.

I enkäten ställdes frågor utifrån elva kvalitetsområden – bland annat om bemötande, inflytande, trygghet, vårdinsatser, hjälpens utförande samt social samvaro och aktiviteter. De svarande ombads betygsätta kvaliteten inom respektive område på en skala från 1-10.

Resultaten visar att äldre i stort är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende. En övervägande del känner sig trygga, både med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och med att bo i ett äldreboende. Liksom i rapporterna från 2009 och 2010 får personalens bemötande goda omdömen.

Äldre som uppger att de har ett dåligt hälsotillstånd är generellt sett mindre nöjda, både med hemtjänst och äldreboende, än de med god hälsa. Missnöjet är också högre bland de äldre som har besvär med oro, ängslan och ångest. Social samvaro och aktiviteter är ett område som även i år, liksom i tidigare rapporter, får låga betyg.

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur de äldre upplever vårdens och omsorgens kvalitet.

– Det är av avgörande betydelse att de äldre själv får komma till tals för att utveckla verksamheten, säger Mona Heurgren.

Fakta om undersökningen

  • Enkätundersökningen genomfördes juli-september 2011.
  • Enkäten skickades till drygt 83 000 äldre över 65 år med hemtjänst och drygt 57 000 äldre som bor i äldreboenden, utspridda i landets samtliga kommuner och stadsdelar. (I Sverige har totalt 158 700 personer över 65 år hemtjänst och 90 900 bor i äldreboende.)
  • Av de äldre med hemtjänst svarade 77 procent själva på enkäten, övriga fick hjälp av anhöriga eller bekanta som svarade i den äldres ställe. Av äldre i äldreboende besvarade bara 37 procent enkäten själv, medan 61 procent fick hjälp av anhöriga, bekanta eller en god man och 2 procent av svaren saknade uppgifter om vem som svarat i den äldres ställe.

Kontakt

Welat Songur
Projektledare
075-247 37 77

Mona Heurgren
Enhetschef
075-247 36 09