/
/
/

Nya jämförelser av vård och omsorg om äldre

den 14 december 2011 kl. 09:00 Nyhet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar i dag den andra gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

I rapporten jämförs vården och omsorgen utifrån 31 indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, stöd i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.

Jämförelserna bygger på enkätundersökningar och statistik från till exempel Svenska Palliativregistret, Riks-Stroke, Senior Alert, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Registret över kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen samt Kommun- och landstingsdatabasen.

Syftet med rapporten är att ge kommuner och landsting underlag för att utveckla och följa upp sina resultat. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna.

– Målet med öppna jämförelser är att kommunerna ska kunna dra lärdom av varandra och aktivt jobba med att förbättra resultat inom områden där man ligger sämre till, säger Mona Heurgren, som är enhetschef på Socialstyrelsen.

Rapporten visar bland annat:

  • Andelen äldre som är nöjda med möjligheten att komma ut har ökat i förhållande till föregående år, men är fortsatt låg.
  • Äldre i äldreboende behandlas med olämpliga läkemedel och psykofarmaka i högre utsträckning än andra i samma åldersgrupp.
  • Det är vanligare att planera förebyggande åtgärder för fall, undernäring och trycksår än att genomföra dessa.
  • Andelen äldre som fått sina behov av rehabilitering tillgodosedda efter stroke varierar från 32 procent till 81 procent i kommunerna.
  • En övervägande del av de äldre känner sig trygga, både med att bo i ett äldreboende och med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. Som tidigare år ger de goda omdömen om personalens bemötande.

Kontakt

Mona Heurgren
075-247 30 00