/
/
/

Anhörigstödet har förbättrats men många kommuner kan göra mer

den 28 december 2011 kl. 11:00 Nyhet

Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionshinder. Men fortfarande återstår mycket arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Stödet till anhöriga är fortfarande mest utvecklat inom äldreomsorgen. Även funktionshindersverksamheten har kommit igång, medan individ- och familjeomsorgen befinner sig i startfasen när det gäller att forma sitt anhörigstöd.

– Anhörigomsorg förknippas ofta med gamla makar som stöttar varandra. Den bilden är sann, men det finns också många yrkesverksamma mitt i livet, framförallt kvinnor, som hjälper äldre, sin make eller vuxna barn. Det finns därför ett flertal utmaningar med att utveckla stödet till anhöriga, säger Lennarth Johansson, utredare på Socialstyrelsen.

Kommuner ska erbjuda hjälp

Bestämmelsen i Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2009 gör det möjligt att söka stöd för egen del när man vårdar en närstående som har missbruks- eller beroendeproblem och fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller som behöver hjälp på grund av ålder.

– Anhöriga till personer med en livslång sjukdom eller ett funktionshinder har oftast helt andra behov än anhöriga till äldre, säger Lennarth Johansson.

Möjligheten att få hjälp beror på situationen och vilka insatser kommunen i fråga erbjuder, men kommunen är alltid skyldig att utreda saken.

Svårt att veta hur anhörigstödet når fram

Socialstyrelsen har svårt att få en klar bild av hur kommunerna har tillämpat bestämmelsen i socialtjänstlagen. Detta beror på att det saknas underlag för att redovisa hur vanligt det är att enskilda får behovsprövade insatser, eller serviceinsatser till stöd. Socialstyrelsen kommer därför att samla in mängduppgifter av serviceinsatser till stöd för anhöriga, och även att utveckla statistikinsamlingen på området.

Viktigt att även sjukvården är med

Många anhöriga har en långvarig kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Även om det inte är en laglig skyldighet för sjukvården att stödja anhöriga, är socialtjänsten beroende i sitt arbete av att även sjukvården är intresserad av att samverka med socialtjänsten i anhörigfrågor. Det är därför angeläget att utveckla samarbetet mellan landstinget och kommunen beträffande stöd till anhöriga. Särskilt samverkan mellan socialtjänsten och primärvården behöver utvecklas, säger Lennarth Johansson.