/
/
/

Allvarlig kritik mot Dals Ed för hantering av barn och unga

den 31 augusti 2011 kl. 14:45 Nyhet

Socialstyrelsen har upptäckt omfattande brister i Dals Eds kommuns handläggning av ärenden som rör barn och ungdomar. Varken anmälningar som kommit in eller familjer som sökt hjälp hos socialtjänsten har fått en rättssäker hantering.

– Det finns systematiska och återkommande brister eftersom det har saknats kompetens i Dals Ed, bland annat när det gäller kraven i lagstiftningen som rör barn och unga, säger Mikael Thörn, inspektör på Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens beslut finns en lång rad punkter som i detalj går igenom vilka åtgärder som Dals Eds socialnämnd måste vidta för att leva upp till lagens krav. Bakgrunden till inspektionen är att det i fjol inkommit ett flertal klagomål på kommunen till Socialstyrelsen.

– Under en längre period har det saknats både struktur och rutiner för handläggningen av dessa ärenden. I det mesta vi granskat finns brister, säger Carina Westerlind, inspektör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kräver i sitt beslut att Dals Ed går igenom samtliga pågående ärenden rörande barn och unga, samt att kommunen identifierar brister och upprättar en plan för hur och när dessa ska åtgärdas. Kommunen håller nu på att strukturera om sin individ- och familjeomsorg.

– Vi kommer att följa upp socialnämndens arbete för att se till att bristerna rättas till i praktiken, säger inspektör Mikael Thörn på Socialstyrelsen.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Mer hos oss

Pressrum