Bedömning av behov av personlig assistans

den 1 februari 2010 kl. 13:00 Nyhet

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har ett regeringsuppdrag att ta fram ett vetenskapligt instrument för bedömning av behov av personlig assistans. Syftet är att stärka rättssäkerheten så att personer som behöver personlig assistans verkligen får rätt stöd.

Antalet personer som idag har beviljats personlig assistans enligt lagen om assistansersättning, LASS, är ungefär 15 700. Samtidigt tillämpas inte lagen lika överallt, utan bedömningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Syftet med att ta fram ett nytt instrument är också att få en bättre enhetlighet i landet och att bedömningarna görs på likartade sätt.

– Bedömningsinstrumentet kan också bidra till att på ett bättre sätt fånga upp den enskildes behov, och även identifiera behov av stöd- och hjälpinsatser som kanske inte kommit fram i den enskildes ansökan, säger Håkan Ceder, som är överdirektör vid Socialstyrelsen.

Som ett led i arbetet har ett utkast till en så kallad intervjuguide tagits fram. Representanter från handikapp- och brukarrörelsen, som ingår i en referensgrupp och följer arbetet, har reagerat på vissa frågor som uppfattas som integritetskränkande. De har hoppat av samarbetet. 

– Frågor som är integritetskränkande ska givetvis inte finnas med i intervjuguiden. Det är väldigt olyckligt att representanterna hoppar av. Vi behöver deras kunskap och hjälp för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Vi måste hitta en lösning för att börja samarbeta igen, säger Håkan Ceder.

Uppdraget ska redovisas i en slutrapport till regeringen senast den 31 mars 2011.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Mer hos oss

Funktionshinder