/
/
/

Socialstyrelsen tydliggör vad som gäller vid vård i livets slutskede

den 8 december 2010 kl. 13:09 Nyhet

Lindrande behandling av patienter med livshotande tillstånd (palliativ vård) är ett svårt område som ställer krav på tydliga regler, men också på etiska förhållningssätt, goda kunskaper och tillräckliga resurser i vården.

Vårdens uppgift är att ge god och säker vård. Alla patienter ska få sakkunnig och omsorgsfull vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. I det ligger att få bra smärt-, ångest- och annan besvärslindring. En döende patient ska alltid få den form av smärt- och ångestdämpande behandling som bäst stämmer överens med patientens vilja och som passar bäst i situationen. Ansvaret för att så sker har vårdgivarna.

– Huvudmännen för vård och omsorg måste organisera sin verksamhet, samverka och planera så att till exempel en äldre person i särskilt boende får den medicinska vård som han eller hon är i behov av, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

En god vård förutsätter att tillräckliga resurser avsätts och att vården och omsorgen ges av personer med tillräcklig kompetens för uppgiften.

Tydliggörande på gång

Myndigheten får ibland signaler om att det finns missförstånd kring nu gällande regelverk. En sådan är att en patient som ges palliativ sedering måste väckas var fjärde timme.

– Vi kommer inom kort att skriva till landstingen för att tydliggöra att några sådana krav inte finns, säger Anders Printz.

God palliativ vård

Socialstyrelsen arbetar med att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Uppdraget syftar till att förbättra den palliativa vården över landet.

– Bakgrunden är att flera studier visat att den palliativa vården är ojämlik och ojämnt fördelad över landet. Det finns också stora kunskapsbrister och otillräcklig läkartillgång, säger Britta Mellfors, projektledare

Under de närmaste ett och ett halvt åren kommer Socialstyrelsen att ta fram stöd till verksamheterna i form av nationella riktlinjer och annan vägledning. Myndigheten arbetar också med att ta fram gemensamma termer för systematisk begreppsanvändning och med att ge förslag på utveckling av datakällor samt utarbeta indikatorer i syfte att stödja utvecklingen av den palliativa vården.

Föreskrifter om livsuppehållande behandling

Socialstyrelsen arbetar också med att tydliggöra vad som gäller i samband med att livsuppehållande behandling inte ska sättas in eller avbrytas. Det görs genom nya föreskrifter och allmänna råd samt en handbok. Dessa beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2011.