/
/
/

Jämför äldreboenden och kommuner med Äldreguiden

den 16 december 2010 kl. 15:30 Nyhet

På Äldreguiden finns aktuell information om hemtjänstverksamheter, särskilda boenden och dagverksamheter på enhetsnivå. Samtliga kommuner har lämnat uppgifter till Äldreguiden.

Äldreguiden innehåller information om bland annat delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen. Den visar omdömen från 1 – 5. Både enskilda äldreboenden, kommuner och stadsdelar i storstäderna kan jämföras.

Nytt för i år är mätning av riskbedömningar för fallskador, trycksår och undernäring bland äldre som bor på särskilt boende. Andelen äldre som tillsammans med sin läkare och vårdpersonal har gjort en genomgång av sin läkemedelsanvändning redovisas också för första gången.

Uppgifter till Äldreguiden har hämtats från en enkät som skickats ut till kommunerna under 2010, Socialstyrelsens mängdstatistik som beskriver kommunala insatser för äldre personer 2009, läkemedelsregistret, SCB:s befolkningsstatistik samt från Sveriges Kommuner och Landstings personalstatistik. Dessutom har Socialstyrelsen gjort en särskild granskning av kommunernas och stadsdelarnas hemsidor och undersökt hur bra informationen om vården och omsorgen är.

Äldreguiden presenteras nu för fjärde gången och vänder sig till äldre som vill ha information om äldreomsorgen och deras närstående. Den är även ett hjälpmedel för personal, ledning och beslutsfattare i arbetet med att förbättra vården och omsorgen om äldre.

Äldreguiden nås via Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldreguiden