Patient i livets slutskede som har smärta

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har smärta
 • Åtgärd: Mjuk hudmassage eller aromterapi som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad, men att åtgärden som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling sannolikt inte har någon effekt på smärta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid smärta hos patienter i livets slutskede ger behandling med mjuk massage eller aromaterapi jämfört med lätt beröring och/eller sedvanlig palliativ vård

 • en osäker klinisk effekt på smärta direkt efter massagebehandlingen (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen kvarvarande effekt på smärta efter massagebehandling (begränsat vetenskapligt underlag).

I en studie hade massage en statistiskt säkerställd effekt på smärta direkt efter behandlingarna jämfört med kontrollgruppen (skillnader i medelvärde -0,90; konfidensintervall (KI) -1,19 – -0,61), men effekten var inte kliniskt signifikant enligt studien [1]. En annan studie visade att grupperna som fick massage eller aromterapi hade en statistiskt signifikant minskning av smärta direkt efter andra behandlingstillfället jämfört med kontrollgruppen, men inga skillnader påvisades efter de tre övriga behandlingarna [2].

Massage hade inte någon kvarvarande effekt på smärta jämfört med kontrollgruppen enligt den första studien (skillnader i medelvärde 0,07; KI -0,23 – 0,37) [1]. I den andra studien påvisades inga statistiskt signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupperna när det gällde den genomsnittliga förändringen i smärta från baslinjemätning till sista uppföljningen efter 4 veckor [2].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 382 patienter med avancerad cancer i palliativt skede [1, 2].

I den första studien ingick 380 vuxna med avancerad cancer som vårdades på hospice [1]. Interventionsgruppen fick massage i 30 minuter vid 6 tillfällen under 2 veckor. Kontrollgruppen fick lätt beröring vid lika många tillfällen under samma period. Den omedelbara effekten utvärderades med Memorial Pain Assessment Card direkt efter varje behandling. Kvarvarande effekt mättes med Brief Pain Inventory vid 2 uppföljningar under behandlingsperioden och vid en tredje uppföljning 1 ½ vecka efter sista massagebehandlingen. En kliniskt signifikant förändring bedömdes som 1,0–1,5 poängs skillnad i smärta enligt skattningsskalorna.

I den andra studien ingick 42 patienter med avancerad cancer som vårdades på hospice [2]. Interventionsgrupperna fick antingen ryggmassage med eteriska oljor (aromterapi) eller ryggmassage med olja. Båda grupperna fick 30 minuters behandling 1 gång per vecka i 4 veckor. Kontrollgruppen fortsatte med sedvanlig palliativ vård. Smärta utvärderades med Visuell analog skala (VAS) direkt efter varje behandling samt 4 veckor efter baslinjemätningen. Kontrollgruppen följdes upp en gång i veckan under observationstiden.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar

Referenser

 1. Kutner, JS, Smith, MC, Corbin, L, Hemphill, L, Benton, K, Mellis, BK, et al. Massage therapy versus simple touch to improve pain and mood in patients with advanced cancer: a randomized trial. Ann Intern Med. 2008; 149(6):369-79.
 2. Soden, K, Vincent, K, Craske, S, Lucas, C, Ashley, S. A randomized controlled trial of aromatherapy massage in a hospice setting. Palliat Med. 2004; 18(2):87-92.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71