Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet
 • Åtgärd: Trycksårsprofylax med nutritionstillägg

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon säkerställd effekt på förekomsten av trycksår.

Kommentar: Det finns annan primärpreventiv åtgärd vid risk för trycksår som har bättre effekt (trycksårsprofylax med tryckavlastande madrasser vid nedsatt rörlighet).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som inte är i livets slutskede, men som har nedsatt rörlighet på grund av olika sjukdomar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid nedsatt rörlighet hos patienter i livets slutskede har användning av nutritionstillägg ingen säkerställd effekt på trycksårsincidensen jämfört med placebobehandling eller inget tillägg (begränsat vetenskapligt underlag).

En studie med 672 svårt sjuka äldre visade att nutritionstillägg minskade risken för att utveckla trycksår med 17 procent efter 2–3 veckor jämfört med inget tillägg (relativ risk (RR) 0,83; konfidensintervall (KI) 0,70–0,99) [1]. Övriga 3 studier, som inkluderade patienter med höftfrakturer, visade på icke-signifikanta effekter av nutritionstillägg jämfört med inget tillägg (RR 0,22–0,92) eller vattenbaserad placebobehandling (RR 0,92; KI 0,65–1,30).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt från Cochrane som undersöker effekter av olika nutritionstillägg på trycksårsincidensen hos patienter med nedsatt rörlighet [1]. I översikten ingick 4 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 928 patienter som var svårt sjuka eller som vårdades på grund av höftfrakturer. Nutritionstillägg gavs som tillägg till sedvanlig sjukhusdiet under 2–4 veckor och jämfördes med inget tillägg eller med vattenbaserad placebobehandling.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Slutsatserna baseras därför på studier med patienter som inte är i livets slutskede, men som har nedsatt rörlighet på grund av olika sjukdomar. Studiernas resultat och slutsatser bedöms dock vara överförbara till patienter i livets slutskede.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Langer, G, Schloemer, G, Knerr, A, Kuss, O, Behrens, J. Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (4):CD003216.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71