Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet
 • Åtgärd: Regelbunden användning av riskbedömningsskalor för trycksår

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden sannolikt inte har någon effekt jämfört med ostrukturerad trycksårsriskbedömning.

Kommentar: Det finns annan primärpreventiv åtgärd vid risk för trycksår som har bättre effekt (trycksårsprofylax med tryckavlastande madrasser vid nedsatt rörlighet).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som inte är i livets slutskede, men som har nedsatt rörlighet på grund av olika sjukdomar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid nedsatt rörlighet hos patienter i livets slutskede har användning av riskbedömningsskala ingen säkerställd effekt på trycksårsincidens jämfört med ostrukturerad trycksårsriskbedömning med utbildning (relativ risk (RR) 0,97; konfidensintervall (KI) 0,53–1,77) eller ostrukturerad trycksårsriskbedömning utan utbildning (RR 1,43; KI 0,77–2,68) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt från Cochrane som undersöker effekterna av användning av trycksårsbedömningsinstrument [1]. Endast en randomiserad kontrollerad studie med 252 patienter med risk för trycksår uppfyllde kriterierna för inkludering. I studien jämfördes riskbedömning enligt Bradenskalan med ostrukturerad trycksårsriskbedömning med eller utan utbildning.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Slutsatserna baseras därför på en studie med patienter som har nedsatt rörlighet på grund av andra sjukdomar. Studiernas resultat och slutsatser bedöms dock vara överförbara till patienter i livets slutskede.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Moore, ZE, Cowman, S. Risk assessment tools for the prevention of pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (3):CD006471.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71