Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet
 • Åtgärd: Trycksårsprofylax med tryckavlastande madrasser

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att åtgärden har stor effekt.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som inte är i livets slutskede, men som har nedsatt rörlighet på grund av olika sjukdomar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid nedsatt rörlighet hos patienter i livets slutskede

 • reducerar användning av specialskummadrass risken för att utveckla trycksår med 60 procent jämfört med standardskummadrass (relativ risk (RR) 0,40; konfidensintervall (KI) 0,21–0,74) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • reducerar användning av luftpulsmadrass risken att utveckla trycksår med 69 procent jämfört med standardskummadrass (RR 0,31; KI 0,17–0,58) (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt som undersöker skillnaden i trycksårsincidens vid användning av standardmadrasser eller specialmadrasser och luftpulsmadrasser [1]. I översikten ingår 10 studier omfattande 3 706 patienter som huvudsakligen vårdades på avdelningar för akutsjukvård, onkologi, ortopedi eller rehabilitering. I en av studierna var patienterna ”äldre” och i en annan var deltagarna 55 år eller äldre. Patienterna i studierna löpte risk att utveckla trycksår, vilket verifierades i 7 av 10 studier med riskbedömningsskalor. Uppföljningstiden varierade mellan 1–4 veckor.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Slutsatserna baseras därför på studier med patienter som inte är i livets slutskede, men som har nedsatt rörlighet på grund av olika sjukdomar. Studiernas resultat och slutsatser bedöms dock vara överförbara till patienter i livets slutskede.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. McInnes, E, Jammali-Blasi, A, Bell-Syer, SE, Dumville, JC, Cullum, N. Support surfaces for pressure ulcer prevention. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (4):CD001735.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71