Patient i livets slutskede som har nervsmärta

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har nervsmärta
 • Åtgärd: Öronakupunktur som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig till stor effekt som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede som har nervsmärta. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som har cancerrelaterad nervsmärta.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid nervsmärta hos patienter i livets slutskede ger behandling med öronakupunktur, som tillägg till smärtstillande läkemedel, och jämfört med placebobehandling en signifikant minskning av smärtintensitet efter 1 respektive 2 månader (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Efter en månad redovisades en signifikant minskning av smärta med 24 procent enligt visuell analog skala (VAS) för gruppen som fick öronakupunktur (minskning med 14 mm) jämfört med 7 procent för gruppen med placeboakupunktur (minskning med 4 mm).

Efter 2 månader minskade öronakupunktur smärtan med 36 procent enligt VAS (minskning med 21 mm), vilket kan jämföras med kontrollgrupperna som upplevde en smärtlindring med 5 respektive 0 procent efter motsvarande tid (minskning med 3 mm respektive 0 mm).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt från Cochrane med tre randomiserade kontrollerade studie där sammanlagt 204 patienter med cancerrelaterad nervsmärta deltog [1]. Endast en studie redovisas [2], eftersom övriga 2 studier ger en mycket bristfällig beskrivning av metod, analys och resultat [3, 4].

I studien ingick 90 patienter med kronisk perifer eller central nervsmärta relaterad till en cancersjukdom. Studien riktade sig inte specifikt till patienter i livets slutskede, även om patienter med obotlig cancersjukdom inkluderades. Akupunktur gavs som öronakupunktur med semipermanenta nålar, vilket innebar att nålarna satt kvar tills de lossnade. Kontrollgrupperna fick placebobehandling med öronfrön eller akupunktur i icke-verifierade akupunkturpunkter i örat.

Behandlingen i grupperna återupprepades efter 1 månad enligt samma procedur som vid första behandlingen. Uppföljning av smärta genomfördes efter 1 och 2 månader med VAS.

Majoriteten av deltagarna fick smärtstillande läkemedel. Vid baslinjemätningen hade deltagarna i genomsnitt två preparat med inga skillnader mellan grupperna. Inga statistiskt signifikanta ändringar i den smärtstillande behandlingen gjordes under uppföljningstiden.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede som har nervsmärta. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som har en cancerrelaterad smärta. Studiernas resultat och slutsatser bedöms dock vara överförbara till patienter i livets slutskede.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Paley, CA, Johnson, MI, Tashani, OA, Bagnall, AM. Acupuncture for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD007753.
 2. Alimi, D, Rubino, C, Pichard-Leandri, E, Fermand-Brule, S, Dubreuil-Lemaire, ML, Hill, C. Analgesic effect of auricular acupuncture for cancer pain: a randomized, blinded, controlled trial. J Clin Oncol. 2003; 21(22):4120-6.
 3. Chen, ZJ, Guo, YP, Wu, ZC. [Observation on the therapeutic effect of acupuncture at pain points on cancer pain]. Zhongguo Zhen Jiu. 2008; 28(4):251-3.
 4. Dang, W, Yang, J. Clinical study on acupuncture treatment of stomach carcinoma pain. J Tradit Chin Med. 1998; 18(1):31-8.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71