Patient i livets slutskede som har kliniska tecken på svampinfektion i munhåla

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har kliniska tecken på svampinfektion i munhåla
 • Åtgärd: Läkemedel med lokal effekt för behandling av svampinfektion i munhåla

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar: Det finns annan behandling för svampinfektion i munhålan som har ännu bättre effekt (läkemedel med systemisk effekt för behandling av svampinfektion i munhålan vid kliniska tecken på svampinfektion i munhåla).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som har en cancersjukdom.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid kliniska tecken på svampinfektion i munhåla hos patienter i livets slutskede har läkemedel med lokal verkan

 • en god effekt på oral svampinfektion jämfört med före behandlingen (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en något sämre effekt på oral svampinfektion jämfört med läkemedel med systemisk verkan (begränsat vetenskapligt underlag).

Läkemedel med lokal verkan avlägsnade svampinfektion i munnen hos 44–88 procent av deltagarna jämfört med före behandlingen. En metaanalys med 3 studier omfattande 207 deltagare visade att läkemedel med systemisk verkan (ketokonazol och flukanozol) hade bättre effekt på oral svampinfektion än läkemedel med lokal verkan (nystatin och amfotericin) enligt klinisk bedömning (relativ risk (RR)1,29; konfidensintervall (KI) 1,09–1,52) och mikrobiologisk undersökning (RR 1,82; KI 1,28–2,57).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Endast 3 studier rapporterade biverkningar, men detta redovisas inte i den systematiska översikten. Interaktioner mellan läkemedel rapporterades inte.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt från Cochrane från 2010 [1]. I översikten ingår 7 randomiserade kontrollerade studier som utvärderade effekterna av läkemedel mot oral svampinfektion med systemisk verkan eller lokal verkan (d.v.s. läkemedel som absorberas respektive inte absorberas i magtarmkanalen). Studierna inkluderade 593 patienter med cancer som hade kliniska tecken på svampinfektion. Samtliga behandlades med kemoterapi eller strålning.

Studierna jämförde olika medel med varierande dos, frekvens och användningstid. Endast i en av studierna gjordes en jämförelse med placebo. Effekten definierades som botad respektive icke-botad enligt klinisk bedömning eller mikrobiologisk undersökning.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Slutsatserna baseras därför på studier med patienter som har en cancersjukdom. Studiernas resultat och slutsatser bedöms dock vara överförbara till patienter i livets slutskede.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Worthington, HV, Clarkson, JE, Khalid, T, Meyer, S, McCabe, M. Interventions for treating oral candidiasis for patients with cancer receiving treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (7):CD001972.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71