Patient i livets slutskede som har illamående

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har illamående
 • Åtgärd: Akupunktur eller akupressur som tillägg till antiemetisk behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad, men att åtgärden sannolikt inte har någon effekt som tillägg till läkemedelsbehandling mot illamående (antiemetika).

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede som har illamående. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som har illamående orsakad av kemoterapi eller strålning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid illamående hos patienter i livets slutskede

 • har akupunktur ingen säkerställd effekt på illamående jämfört med sedvanlig vård där antiemetika ges vid behov (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • har akupressur motstridiga effekter på illamående jämfört med placebo-akupressur eller sedvanlig vård där antiemetika ges vid behov (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

En metaanalys med 7 studier visade ingen säkerställd effekt av akupunktur på illamående orsakad av kemoterapi jämfört med sedvanlig vård där antiemetika gavs vid behov (Standardised Mean Difference -0,11, konfidensintervall (KI) -0,25–0,02) [1].

En översikt som inkluderade 2 studier av senare datum visade att illamående förbättrades av akupressurband jämfört med sedvanlig vård med en effektstorlek motsvarande 0,73 (KI 0,04–1,39) respektive 2,4 (KI 1,87–3,01) [2].

Ytterligare en studie visade inte på någon skillnad mellan akupressur och placebo-akupressur [3]. Inte heller någon signifikant skillnad påvisades mellan akupressur och ingen akupressur.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter har inte beskrivits i studierna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 3 systematiska översikter som redovisar resultat från 10 studier med sammanlagt 1 116 patienter med illamående orsakad av kemoterapi eller strålbehandling [1, 2, 4]. Interventionerna omfattade olika typer av akupunktur och akupres-sur som gavs som tillägg till läkemedel mot illamående (antiemetika). Samtliga kontrollgrupper fortsatte med sedvanlig vård där antiemetika gavs vid behov. I 8 studier gavs även placeboakupunktur [1] eller placeboakupressur [4]. Uppföljning gjordes under de första 24 timmarna.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede som har illamående. Studierna som ingår i granskningen undersökte illamående orsakad av kemoterapi eller strålning. Studiernas resultat och slutsatser bedöms dock vara överförbara till patienter i livets slutskede.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Ezzo, JM, Richardson, MA, Vickers, A, Allen, C, Dibble, SL, Issell, BF, et al. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (2):CD002285.
 2. Lee, EJ, Frazier, SK. The efficacy of acupressure for symptom management: a systematic review. J Pain Symptom Manage. 2011; 42(4):589-603.
 3. Roscoe, JA, Matteson, SE, Morrow, GR, Hickok, JT, Bushunow, P, Griggs, J, et al. Acustimulation wrist bands are not effective for the control of chemotherapy-induced nausea in women with breast cancer. J Pain Symptom Manage. 2005; 29(4):376-84.
 4. Standish, LJ, Kozak, L, Congdon, S. Acupuncture is underutilized in hospice and palliative medicine. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 2008; 25(4):298-308.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71