Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten
 • Åtgärd: Farmakologisk behandling med lorazepam

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt på förvirringstillståndet och att den kan ge allvarliga biverkningar.

Kommentarer: Det finns ett annat läkemedel som har god effekt (farmakologisk behandling med haloperidol vid förvirringstillstånd där orsaksinriktad behandling inte gagnar patienten).

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid förvirringstillstånd hos patienter i livets slutskede

 • har lorazepam ingen effekt på förvirringsgraden 1 dygn efter behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • försämrar lorazepam den kognitiva statusen 1 dygn efter behandlingen (begränsat vetenskapligt underlag)
 • reducerar haloperidol förvirring mer effektivt 1 dygn efter behandling jämfört med lorazepam (d(H)–d(L)=1.37) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förbättrar haloperidol kognitiva funktioner 1 dygn efter behandling jämfört med lorazepam (d(H)–d(L)=0.79) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Behandlingen med lorazepam avbröts i förtid på grund av behandlingsbegränsande biverkningar såsom översedering, ataxi och ökad konfusion.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt (Cochrane) från 2004 [1] där en enda randomiserad kontrollerad studie ingår [2]. Denna är en dubbelblind behandlingsstudie av 30 sjukhusvårdade patienter med AIDS i livets slutskede som har förvirringstillstånd, som vid inkludering randomiserades till behandling med ett av tre läkemedel mot förvirring (klorpromazin, haloperidol och lorazepam).

Dosjustering av läkemedel i respektive arm skedde utifrån ett förutbestämt protokoll beroende på patientens behandlingseffekter. Patienten följdes under 6 dygn, och effektmått finns från inkludering, efter 24 timmar och vid studiens slut.

I studien redovisas förvirring (mätt med instrumentet Delirium Rating Scale), kognitiv funktion (mätt med utvärderingsinstrumentet Mini-Mental State Examination) samt biverkningar av läkemedelsbehandling (mätt med instrumentet Extrapyramidal Symptom Rating Scale). Dessa instrument är validerade för den generella populationen, men inte för patienter i palliativt skede [1].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om åtgärdens effekter på förvirringstillstånd hos patienter med andra sjukdomar än AIDS.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar

Referenser

 1. Jackson Kenneth, C, Lipman Arthur, G. Drug therapy for delirium in terminally ill adult patients. 2004 [cited; Available from: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004770/frame.html
 2. Breitbart, W, Marotta, R, Platt, MM, Weisman, H, Derevenco, M, Grau, C, et al. A double-blind trial of haloperidol, chlorpromazine, and lorazepam in the treatment of delirium in hospitalized AIDS patients. Am J Psychiatry. 1996; 153(2):231-7.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71