Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten
 • Åtgärd: Farmakologisk behandling med haloperidol

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid förvirringstillstånd hos patienter i livets slutskede

 • reducerar haloperidol signifikant förvirringsgraden ett dygn efter behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förbättrar haloperidol signifikant kognitiv status ett dygn efter behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • reducerar haloperidol förvirring mer effektivt 1 dygn efter behandling jämfört med lorazepam (d(H)–d(L)=1,37) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förbättrar haloperidol kognitiva funktioner 1 dygn efter behandling jämfört med lorazepam (d(H)–d(L)=0,79) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt (Cochrane) från 2004 [1] där en enda randomiserad kontrollerad studie ingår [2]. Denna är en dubbelblind behandlingsstudie av 30 sjukhusvårdade patienter med aids i livets slutskede som har förvirringstillstånd, som vid inkludering randomiserades till behandling med ett av tre läkemedel mot förvirring (klorpromazin, haloperidol och lorazepam).

Dosjustering av läkemedel i respektive arm skedde utifrån ett förutbestämt protokoll beroende på patientens behandlingseffekter. Patienten följdes under 6 dygn, och effektmått finns från inkludering, efter 24 timmar och vid studiens slut.

I studien redovisas förvirring (mätt med instrumentet Delirium Rating Scale, DRS), kognitiv funktion (mätt med utvärderingsinstrumentet Mini-Mental State Examination, MMSE) och biverkningar av läkemedelsbehandling (mätt med instrumentet Ex-trapyramidal Symptom Rating Scale, ESR). Dessa instrument är validerade för den generella populationen, men inte för patienter i palliativt skede [1].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om åtgärdens effekter på förvirringstillstånd hos patienter med andra sjukdomar än aids.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Jackson Kenneth, C, Lipman Arthur, G. Drug therapy for delirium in terminally ill adult patients. 2004 [cited; Available from: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004770/frame.html
 2. Breitbart, W, Marotta, R, Platt, MM, Weisman, H, Derevenco, M, Grau, C, et al. A double-blind trial of haloperidol, chlorpromazine, and lorazepam in the treatment of delirium in hospitalized AIDS patients. Am J Psychiatry. 1996; 153(2):231-7.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71