Patient i livets slutskede

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede
 • Åtgärd: Bildterapi utförd av bildterapeut

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har liten till måttlig effekt på symtomlindring och livskvalitet.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för patienter i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som har en cancersjukdom.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

För patienter i livets slutskede har bildterapi jämfört med sedvanlig vård

 • en positiv effekt på fysiska och psykiska symtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en liten effekt på livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en liten effekt på copingförmåga (begränsat vetenskapligt underlag).

Resultat från 2 randomiserade kontrollerade studier (RCT) visade signifikant färre stressrelaterade symtom som ångest, depression samt färre somatiska och generella symtom i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen [1, 2]. I en observationsstudie påvisades signifikanta förbättringar för 8 av 9 symtom enligt en palliativ symtomskala samt för 16 av 20 punkter i en skala som mätte psykiskt tillstånd och ångestnivå efter interventionen [3].

Bildterapi bidrog vidare till en signifikant ökning av total livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet och levnadsförhållanden [4]. Åtgärden resulterade även i en ökad vitalitet, bättre sömn och social funktion samt ökad aptit och välbefinnande [1]. Bildterapins effekter på fysiska aspekter av livskvalitet var mer osäkra. En studie visade signifikanta skillnader till interventionsgruppens fördel [1], medan en annan studie inte kunde visa på signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupperna [4].

Bildterapi visade sig också ge en ökad total copingförmåga efter 2 månader och en ökad social copingförmåga efter 6 månader [5].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 3 studier med 5 publikationer [1-5], varav 2 är RCT [1, 2, 4, 5] och en är en observationsstudie med före- och eftermätning [3]. Studierna omfattar totalt 202 patienter i olika skeden efter en cancerdiagnos. Bildterapin i samtliga studier leddes av utbildad bildterapeut. Uppföljning varierade från några veckor till 6 månader.

Den ena randomiserade kontrollerade studien utvärderade en kombination av mindfulness, meditation och bildterapi i grupp som gavs 2,5 timmar per vecka i 8 veckor [1]. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård, men erbjöds att delta i gruppbaserad bildterapi efter att uppföljningen var klar. Den andra randomiserade kontrollerade studien utvärderade bildterapi som gavs individuellt 1 timme per vecka under en 5-veckors strålbehandling [2, 4, 5]. Kontrollgruppen fick sedvanlig behandling. I observationsstudien följdes 50 vuxna patienter som vårdades på en onkologisk klinik [3]. Bildterapin bestod av en timmes individuell session.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av bildterapi för patienter i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som har en cancersjukdom. Studiernas resultat och slutsatser bedöms dock vara överförbara till patienter i livets slutskede.

I studierna deltog flest kvinnor och enbart kvinnor inbjöds i två av studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Monti, DA, Peterson, C, Kunkel, EJ, Hauck, WW, Pequignot, E, Rhodes, L, et al. A randomized, controlled trial of mindfulness-based art therapy (MBAT) for women with cancer. Psychooncology. 2006; 15(5):363-73.
 2. Thyme, KE, Sundin, EC, Wiberg, B, Oster, I, Astrom, S, Lindh, J. Individual brief art therapy can be helpful for women with breast cancer: a randomized controlled clinical study. Palliat Support Care. 2009; 7(1):87-95.
 3. Nainis, N, Paice, JA, Ratner, J, Wirth, JH, Lai, J, Shott, S. Relieving symptoms in cancer: innovative use of art therapy. J Pain Symptom Manage. 2006; 31(2):162-9.
 4. Svensk, AC, Oster, I, Thyme, KE, Magnusson, E, Sjodin, M, Eisemann, M, et al. Art therapy improves experienced quality of life among women undergoing treatment for breast cancer: a randomized controlled study. Eur J Cancer Care (Engl). 2009; 18(1):69-77.
 5. Oster, I, Svensk, AC, Magnusson, E, Thyme, KE, Sjodin, M, Astrom, S, et al. Art therapy improves coping resources: a randomized, controlled study among women with breast cancer. Palliat Support Care. 2006; 4(1):57-64.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71