Patient i livets slutskede

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede
 • Åtgärd: Dignity therapy (en metod för livsberättelser)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden som tillägg till en specialiserad palliativ vård sannolikt inte har någon effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

För patienter i livets slutskede ger dignity therapy jämfört med klientcentrerad vård eller sedvanlig palliativ vård

 • ingen minskad förekomst av ångest, oro och depression (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen förbättring av livskvalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på symtomlindring (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som utvärderar effekten av dignity therapy [1]. Studien omfattade 326 patienter, varav 95 procent hade en cancersjukdom. Samtliga hade en kortare beräknad livslängd än 6 månader och vårdades inom öppna eller slutna palliativa vårdenheter i Australien, Kanada och USA.

Dignity therapy bestod av flera möten mellan patienten och en terapeut som utbildats i metoden. Inför intervjun fick patienten några frågor att fundera över som bland annat handlade om livserfarenheter, minnen och tankar om nära och kära. Efter några dagar fick patienten samtala om utvalda frågor med terapeuten. Samtalet spelades in och skrevs ut, och patienten fick en kopia på utskriften. Patienten och terapeuten läste sedan igenom manuskriptet tillsammans och ändringar eller tillägg gjordes. Kontrollgrupperna fick klientcentrerad vård som leddes av en terapeut (research nurse therapist) eller fortsatt sedvanlig palliativ vård med stöd från ett palliativt team. Uppföljning gjordes efter 7–10 dagar.

Saknas någon information i studierna?

I granskningen ingår endast en specifik metod för livsberättelser, nämligen dignity therapy. Det saknas randomiserade kontrollerade studier som utvärderar effekter av andra former för livsberättelser.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Chochinov, HM, Kristjanson, LJ, Breitbart, W, McClement, S, Hack, TF, Hassard, T, et al. Effect of dignity therapy on distress and end-of-life experience in terminally ill patients: a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2011; 12(8):753-62.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71