Patient i livets slutskede

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede
 • Åtgärd: Samtal om livsfrågor

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att samtal om livsfrågor har en positiv effekt på livskvalitet hos patienter i livets slutskede.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt, men det råder konsensus om att åtgärden har en positiv effekt. Det är viktigt att åtgärden erbjuds utifrån patientens önskemål.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Konsensuspåstående:

 • Samtal om livsfrågor har en positiv effekt på livskvalitet och välbefinnande hos patienter i livets slutskede (konsensus uppnåddes, 41 av 43 personer som svarade instämde i påståendet).

Sex kvalitativa studier med svårt sjuka patienter (aids, cancer, neuroonkologisk sjukdom) har delvis belyst samtal om livsfrågor, men frågan ingår inte som ett primärt syfte i studierna [1-5]. Slutsatser från studierna betonar vikten av att patienten har någon att tala med i livets slutskede. Många patienter i studierna efterlyste exsitentiellt samtalsstöd, medan sjuksköterskor efterfrågade mer utbildning.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen har inte identifierat några studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effekten av samtal om livsfrågor på välbefinnande och livskvalitet hos patienter i livet slutskede.

Saknas någon information i studierna?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av samtal om livsfrågor på välbefinnande och livskvalitet hos patienter i livets slutskede.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Steinhauser, KE, Alexander, SC, Byock, IR, George, LK, Tulsky, JA. Seriously ill patients' discussions of preparation and life completion: an intervention to assist with transition at the end of life. Palliat Support Care. 2009; 7(4):393-404.
 2. Burnard, P. Nurse training needs in AIDS counselling. Nurs Stand. 1992; 6(34):34-9.
 3. Nixon, A, Narayanasamy, A. The spiritual needs of neuro-oncology patients from patients' perspective. J Clin Nurs. 2010; 19(15-16):2259-370.
 4. Smyth, T, Allen, S. Nurses' experiences assessing the spirituality of terminally ill patients in acute clinical practice. Int J Palliat Nurs. 2011; 17(7):337-43.
 5. Yardley, SJ, Walshe, CE, Parr, A. Improving training in spiritual care: a qualitative study exploring patient perceptions of professional educational requirements. Palliat Med. 2009; 23(7):601-7.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71