Snomed CT

Snomed CT (Systemized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) är ett internationellt medicinskt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem. Snomed CT ingår tillsammans med de hälsorelaterade klassifikationerna och Socialstyrelsens termbank i det nationella fackspråket för vård och omsorg.

Snomed CT används för att dokumentera, lagra, överföra och analysera klinisk information på ett strukturerat sätt. Det främsta syftet med Snomed CT är att erbjuda begrepp och termer som behövs för en ändamålsenlig och strukturerad elektronisk dokumentation av vård- och omsorgsförlopp. Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Även själva dokumentationen underlättas. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT ska användas inom vård och omsorg i hela landet.

Vinster med att använda Snomed CT

Införande av Snomed CT underlättar standardisering av innehållet i dokumentationssystem, vilket i sin tur medför en rad positiva konsekvenser. Risken för fel minskar och möjligheterna att använda journalinnehåll till uppföljning, klinisk forskning och andra ändamål förbättras. Korrekt användning av Snomed CT kan bidra till att klinisk information

  • kan beskrivas på en detaljerad nivå
  • kan överföras mellan olika system och verksamheter med bibehållen betydelse, även internationellt
  • blir mer stringent och relevant vid det aktuella patientmötet
  • inte behöver upprepas av patienten vid olika vårdkontakter
  • blir mer sökbar och lättare att hitta i
  • kan användas för att trigga igång till exempel beslutsstöd, checklistor eller varningsflaggor
  • kan följas upp och analyseras, både på detaljnivå och på en mer aggregerad nivå.

Användning av Snomed CT

Införande av Snomed CT är kopplat till införandet av strukturerad dokumentation, vilket innebär en betydande förändring jämfört med nuläget där fritextdokumentation dominerar. Ett breddinförande i Sverige kommer därför att ske successivt och pågå under lång tid.

Snomed CT ingår för närvarande i nationella tjänster, t.ex. i Infektionsverktyget och i olika nationella projekt. Här ges några exempel på projekt som Socialstyrelsen driver, som går ut på att strukturera och koda information med Snomed CT:

  • Nationell källa för ordinationsorsak
  • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
  • Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen medverkar också som metodstöd för Snomed CT inom SKL:s projekt Nationellt program för datainsamling samt i olika försöksverksamheter ute i landet.

Licens

Socialstyrelsen tillhandahåller både den svenska och internationella versionen av begreppssystemet Snomed CT till licensierade användare. Alla som är intresserade av Snomed CT kan ansöka om licensen som är kostnadsfri inom Sverige. Med licens får man tillgång till Snomed CT i ett webbaserat sökverktyg samt i ett textformat som främst är tänkt att användas när Snomed CT integreras i informationssystem, det vill säga i en mer teknisk implementering.

Du kan ansöka om Snomed CT-licens här