Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/
/

Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Gemensamma begrepp och termer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten bidrar till en god och säker vård och omsorg. Därför ansvarar Socialstyrelsen för ett nationellt fackspråk samt metoder för hur det ska tas omhand och användas.

Inom ramen för strategin Nationell eHälsa har Socialstyrelsen lagt grunden till ett nationellt fackspråk för vård och omsorg. Det består av termbanken, klassifikationer och kodverk samt det internationella begreppssystemet Snomed CT. Målet är att det nationella fackspråket ska komma i bred användning och därmed bidra till att den information som skapas i vård och omsorg är enhetlig, entydig och jämförbar.

För att nå målet har Socialstyrelsen:

  • Översatt begreppssystemet Snomed CT till svenska och förberett hur det ska förvaltas av myndigheten och distribueras till dem som ska använda det.
  • Tagit fram och testat metoder för hur hela det nationella fackspråket ska förvaltas och utvecklas.
  • Informerat målgrupperna.

Metoderna ger Socialstyrelsen en grund för att börja föra över kunskap om användningen av det nationella fackspråket till verksamheter inom vård och omsorg.