/
/

Nationell informationsstruktur

Socialstyrelsens arbete med den nationella informationsstrukturen (NI) är en del av den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Nationell informationsstruktur 2017

Vidareutvecklingen av NI fokuserar på innehåll som har störst betydelse för dagens praktiska användning av NI. I NI 2017 ingår också tillämpningsanvisningar. Socialstyrelsen tar kontinuerligt emot synpunkter och förslag från intressenter och användare, på innehåll och behov av utveckling.

Ladda ner eller beställ Nationell informationsstruktur 2017

Titta på de klickbara modellerna i nationell informationsstruktur

Socialstyrelsens uppdrag att vidareutveckla och kvalitetssäkra NI så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utmärkande för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation är att den ska vara: 

  • utgångspunkt för vård och stöd och behandling av en enskild individ
  • underlag för patientens eller brukarens ställningstagande
  • fullvärdig som underlag för att följa upp grupper av patienter och brukare på olika nivåer
  • lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd
  • tillräckligt bra för att utgöra underlag för forskning
  • tillräckligt specifik för att tillåta en juridisk bedömning av den enskilda processen

NI används för att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och är ett viktigt verktyg för att uppnå interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Interoperabilitet definieras som förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.