/
/

Nationell informationsstruktur

Socialstyrelsens arbete med den nationella informationsstrukturen (NI) är en del av den Nationella eHälsostrategin. Målet med strategin är att genom nationella överenskommelser och krav skapa förutsättningar för tillgänglig och säker digital informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att vidareutveckla och kvalitetssäkra NI så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Om dokumentationen är ändamålsenlig och strukturerad kan följande övergripande mål uppfyllas:

Dokumentationen ska vara strukturerad så att den kan vara

  • utgångspunkt för vård och stöd och behandling av en enskild individ
  • underlag för patientens eller brukarens ställningstagande
  • fullvärdig som underlag för att följa upp grupper av patienter och brukare på olika nivåer
  • lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd
  • tillräckligt bra för att utgöra underlag för forskning
  • tillräckligt specifik för att tillåta en juridisk bedömning av den enskilda processen

NI ska användas för att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och är ett viktigt verktyg för att uppnå interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Interoperabilitet definieras som förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsuppdrag för den gemensamma informationsstrukturen vilket innefattar den del av interoperabilitet som benämns semantisk interoperabilitet.

Nationella informationsstrukturen 2016:1

Utifrån de erfarenheter som Socialstyrelsen gjort sedan NI presenterades i en första version har Socialstyrelsen sett ett behov av att vidareutveckla denna för att möta nya krav, behov och regeringsuppdrag. Metoden för vidareutveckling är baserad på en internationell standard för informationsarkitektur och genomförs genom en systematisk genomgång av avgränsade begreppsområden. Modellerna i publikationen ska direkt kunna användas vid varje publicering. Modellerna redovisas tillsammans med bilagor som innehåller beskrivningar av modellerna, läsanvisningar, en metod för att skapa standardiserade vyer av information i patientjournal eller personakt och en beskrivning av vidareutvecklingsmetoden.

Ladda ner eller beställ Nationell informationsstruktur 2016:1

Obs! För att kunna ta till sig och använda modellerna på bästa sätt bör du även läsa Bilaga 1 Beskrivning av modellerna, bilaga 2 för vård och omsorg, bilaga 3 för hälso- och sjukvård samt bilaga 4 för socialtjänst. Alla dessa finns i länken ovan.