/

Nationell e-hälsa och Gemensam informationsstruktur

Som en del av Vision e-hälsa 2025 förvaltar och vidareutvecklar Socialstyrelsen Gemensam informationsstruktur för att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Socialstyrelsen erbjuder verktyg för en gemensam struktur och begreppsanvändning

För att personal och system ska förstå varandra genom informationen som dokumenteras, semantisk interoperabilitet, erbjuder Socialstyrelsen verktyg för en gemensam informationsstruktur.

Dessa verktyg kan användas oberoende av teknisk lösning. Verktygen används för att strukturera och koda information som behöver dokumenteras i patientens och brukarens process och bidrar till ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. De används tillsammans för att beskriva sammanhanget (strukturen) och specificera informationsinnehållet i patientjournalen och personakten.

Gemensam informationsstruktur innefattar den nationella informationsstrukturen (NI), som är beskrivningar av vård- och omsorgsprocessen på en övergripande nivå och den information som ska hanteras i processen, samt olika delar i ett nationellt fackspråk; hälsorelaterade klassifikationer, begreppssystemet Snomed CT och Socialstyrelsens termbank.

När dokumentationen är ändamålsenlig, strukturerad och kodad utifrån den gemensamma informationsstrukturen kan den användas som utgångspunkt för vård och omsorg av enskild individ, som underlag för patientens och brukarens ställningstagande, för uppföljning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå. Vidare som underlag för att ta fram beslutsstöd, för forskning samt för juridisk bedömning av den enskilda processen. Sammanfattningsvis är nyttan för patienten och brukaren en ökad delaktighet, patient- och rättssäkerhet och bättre underlag för sitt ställningstagande. Nyttan för verksamheten är ökad patient- och rättssäkerhet, effektivare arbete och bättre förutsättningar för kvalitetsarbete och uppföljning.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 – Vision e-hälsa 2025. Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet.

För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är det framförallt insatser inom tre nyckelområden som lyfts fram i Vision e-hälsa 2025: regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder. Socialstyrelsen bidrar i insatsområdet enhetligare begreppsanvändning som ordförande och med Gemensam informationsstruktur som myndigheten förvaltar och vidareutvecklar. Myndigheten deltar också aktivt i övriga insatsområden samt det övergripande området uppföljning.

 

Användarstöd för dig som arbetar med gemensam informationsstruktur

  • Titta på de klickbara modellerna i nationell informationsstruktur
  • Om du har en fråga om Gemensam informationsstruktur kan du söka bland vanliga frågor och svar i kunskapsdatabasen. Här kan du också skicka in frågor och lämna förslag
  • Titta på Snomed CT i detta webbaserade sökverktyg
  • Ansöka om Snomed-CT licens
  • Hitta rekommenderade begrepp i termbanken
  • Hämta termbanken som PSI-data
  • Sök i klassifikationer (ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI) 
  • API:er för vidareutnyttjande av klassifikationer
  •