Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Stöd för samtal om tobak

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak.

All rökning är förenad med hälsorisker. Rökning orsakar till exempel sjukdomar i hjärta, kärl och lungor och flera olika typer av cancer. Minst hälften av dem som rökt länge dör i förtid och rökning förkortar livet med i genomsnitt tio år.

Rekommendationer vid tobaksbruk

Till patienter som röker bör hälso- och sjukvården erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal. Kvalificerat rådgivande samtalet har bäst förutsättningar att ge önskad effekt men rådgivande samtal och enkla råd kan också hjälpa patienter att sluta röka. Ibland behöver patienter utöver samtal även nikotinersättning eller läkemedel för att lyckas sluta röka.

Med rökning avses dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. För gravida, ammande och personer som ska opereras inkluderas även mer sporadisk rökning, och för dessa grupper finns särskilda rekommendationer.

Verktyg och stöd i patientarbetet

Om du har problem att spela upp filmerna, testa att använda en annan webbläsare än Internet explorer. Till exempel Google chrome.

Film Enkla råd till person som vill sluta röka – exempel på samtal.
Speltid cirka 4,5 minuter

 

Film Enkla råd till person som inte vill sluta röka – exempel på samtal.
Speltid cirka 4,5 minuter

Film Kvalificerat rådgivande samtal om rökning Fas 1 – förberedelse.
Speltid cirka 20 minuter

Film Kvalificerat rådgivande samtal om rökning Fas 2 – aktiv stoppfas.
Speltid cirka 13 minuter

Film Kvalificerat rådgivande samtal om rökning Fas 3 – vidmakthållandefas.
Speltid cirka 7 minuter

  • Filmer Enkla råd om tobak. De två filmerna visar hur råd om att sluta använda tobak kan förmedlas till patienter utifrån två olika scenarios – ett där patienten vill sluta röka och ett där patienten inte vill sluta röka. Filmerna riktar sig främst till personal i hälso- och sjukvården och kan användas i informations- och utbildningssammanhang.
  • Kvalificerat rådgivande samtal om rökning. Filmen är ett exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta med stöd till rökavvänjning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Filmen är i tre delar och illustrerar ett kvalificerat rådgivande samtal om tobak. Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson som har tagit fram och medverkar på filmerna har arbetat länge med bland annat tobaksavvänjning och motiverande samtal. Filmerna är tidigare publicerade av Natur & Kultur. Socialstyrelsen hoppas att filmerna på detta sätt blir tillgängliga för fler och att de kommer till nytta  som underlag för diskussion och reflektion på arbetsplatser och vid utbildningsträffar.
  • Enkla råd om tobak. En guide som beskriver enkla råd om tobak i fem steg och ger exempel på åtgärder.
  • Lättlästa frågor om levnadsvanor (kryssalternativ). Frågorna kan användas till patienter som har olika svårigheter att läsa och kan ställas vid mötet eller lämnas till patienten att fylla i själv. Frågorna finns i även i
    Indikatorbilaga för Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder .
  • Patientversion av riktlinjerna – en broschyr till patienter om information om de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.