Opioidmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Opioidmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Akupunktur

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akupunktur har varit en vanlig stödjande intervention vid olika typer av missbruk eller beroende. Metoden innebär att nålar med eller utan elektrisk stimulering sätts in i på förväg definierade nervbanor, vanligen öronen. Metoden antas verka genom frisättning av endorfiner och används vanligen för att minska oro eller ångest hos patienterna. Ibland utförs akupunktur i grupp och ibland enskilt, ibland med musik och ibland utan. Omfattningen (det vill säga hur många gånger och hur ofta) kan variera kraftigt.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av akupunktur på användning av opioider vid opioidberoende.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Mildare biverkningar som illamående och yrsel har rapporterats i ett fåtal fall.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden akupunktur har studerats i en meta-analys med tio randomiserade kontrollerade studier [1]. Sex studier gav insatser under 3–14 dagar, tre studier gav insatser från 15 dagar till 10 veckor med en daglig dos, samt en studie gav insats över 6 månader. Akupunktur gavs som öronakupunktur (fyra studier) eller som kroppsakupunktur med manuell eller elektrisk stimulering (fyra respektive två studier). Kontrollgrupperna fick akupunkturstimulering i neutrala eller ospecifika områden.
Sammantaget visar studierna inga skillnader mellan interventions – och kontrollgrupperna när det gäller effekt på opioidanvändning. Där det finns skillnader rör det sig om mått som ångest, depression och craving.
Evidensgraderingen påverkas av att studierna har allvarliga begränsningar i studiekvaliteten och rapporterar data på ett otillfredsställande sätt.

Saknas någon information i studierna?

Ja, det finns brister i rapportering av data.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Lin, JG, Chan, YY, Chen, YH. Acupuncture for the treatment of opiate addiction. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM. 2012; 2012:739045.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00