Opioidmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Opioidmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Psykodynamisk terapi (PDT) som inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks ha liten effekt, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Psykodynamisk terapi har som syfte att hjälpa patienterna främst med deras psykologiska problem medan metadonet stabiliserar.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid missbruk eller beroende av opioider tycks psykodynamisk terapi inom ramen för läkemedelsassisterad behandling ha en liten effekt på användning av opioider upp till sju månader efter behandlingsstart, men inte vid uppföljning efter tolv månader jämfört med sedvanligt samtalsstöd (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden psykodynamisk korttidsterapi i kombination med metadonbe-handling och stödsamtal (councelling) har använts för behandling av drog-problem och psykiska problem i tre randomiserade studier med samman-lagt 283 deltagare.

Interventionen har gjorts med särskilt tränade psykoterapeuter i dyna-misk terapi. Terapiformen liksom kontrollbetingelsen är manualbaserade med en gräns på 24 gångers korttidsterapi. Psykodynamisk terapi i två studier är en särskild korttidsvariant som utvecklats i Philadelphia av bland annat Luborsky med flera [1-3]. Den har ett klart fokus på överfö-rings- och relationsproblem i nuet med en aktiv terapeut som arbetar med problemen i relation till opioidbruket. Den tredje studien utvärderar inter-personell korttidsterapi, en gång per vecka i sex månader) [4].

Utfallet mättes vid sex [3, 4], sju [1] eller tolv månader efter behand-lingsstart [2]. Effekten på opioidmissbruket av psykodynamisk terapi finns upp till sju månader efter behandlingsstart, medan det senare inte finns någon effekt på själva opioidbruket enligt såväl urinprov som självrappor-tering. Psykodynamisk terapi visar även en lägre effekt på brottsligheten (ASI-legal), förbättrade inkomster av legalt arbete samt förbättring i psy-kiska problem (SCL-90) jämfört med enbart metadon och läkemedelsråd-givning vid både sju och tolv månader [1, 2].

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Woody, GE, Luborsky, L, McLellan, AT, O'Brien, CP, Beck, AT, Blaine, J, et al. Psychotherapy for opiate addicts. Does it help? Arch Gen Psychiatry. 1983; 40(6):639-45.
 2. Woody, GE, McLellan, AT, Luborsky, L, O'Brien, CP. Twelve-month follow-up of psychotherapy for opiate dependence. The American journal of psychiatry. 1987; 144(5):590-6.
 3. Woody, GE, McLellan, AT, Luborsky, L, O'Brien, CP. Psychotherapy in community methadone programs: a validation study. The American journal of psychiatry. 1995; 152(9):1302-8.
 4. Rounsaville, BJ, Glazer, W, Wilber, CH, Weissman, MM, Kleber, HD. Short-term interpersonal psychotherapy in methadone-maintained opiate addicts. Arch Gen Psychiatry. 1983; 40(6):629-36.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00