Opioidmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Opioidmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Contingency management (CoM) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har liten till måttlig effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Contingency management (CoM) är en beteendeterapeutisk metod som på ett mycket exakt sätt försöker belöna beteenden hos patienten som främjar drogfrihet. Manualerna bakom interventionerna är precisa vad gäller hur belöningar ska ges och hur personalen ska utföra de olika momenten. Åtgärden kräver ofta en mycket hög grad av konsensus och enhetlighet i förhållningssätt hos personalen.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid missbruk eller beroende av opioider har CoM inom ramen för läkemedelsassisterad behandling en liten till måttlig effekt på användning av opioider och andra droger jämfört med sedvanlig vård utan CoM eller med annan form av förstärkning (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden CoM har i kombination med agonistbehandling eller naltrexonbehandling använts för behandling av drogproblem och psykiska problem i 47 randomiserade studier. Av dessa ingår tio [1], där fyra riktar sig direkt mot opioidanvändning och sex mot opioider inklusive sidomissbruk, i granskningen. Analysen skiljer på effekter för de olika typerna av missbruk. Kontrollgrupperna fick sedvanlig behandling utan CoM eller med annan form av förstärkning.

CoM visar en liten till måttlig effekt på opioidanvändning samt på andra droger tillsammans med opioider (effektstorlek varierar mellan 0,02 och 0,69). Effekten bedöms vara kliniskt relevant men har ofta en kortare varaktighet än många interventioner med kognitiv beteendeterapi. Analys av samtliga studier i meta-analysen (det vill säga även inkluderande olika substanser, och inte bara opioider) visar att effekterna är som störst under pågående behandling och avtar efter avslutad behandling.

Evidensstyrkan påverkas av en osäkerhet när det gäller överförbarhet till klinisk praxis, eftersom CoM kräver struktur och träning av de som utför interventionen och en kontinuerlig monitorering av insatsen.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Åtgärden CoM som tillägg till läkemedelsassisterad behandling bedöms vara förenad med en låg kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår.

Socialstyrelsen har inte funnit några hälsoekonomiska analyser med kvalitetsjusterade levnadsår som effektmått, men flera analyser visar på minskat missbruk till relativt låg kostnad. Kostnaden för insatsen varierar starkt beroende på utformning, men flera hälsoekonomiska analyser visar god kostnadseffektivitet uttryckt i kostnad per drogfri dag, vilket indikerar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterade levnadsår är låg.

Referenser

 1. Prendergast, M, Podus, D, Finney, J, Greenwell, L, Roll, J. Contingency management for treatment of substance use disorders: A meta-analysis. Addiction (Abingdon, England). 2006; 101(11):1546-60.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00