Opioidmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Opioidmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Acceptance and commitment therapy (ACT) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon säkerställd effekt på opiatanvändning och att det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en utveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT). Den används framför allt för att skapa större flexibilitet för olika påfrestningar genom att arbeta med tankar och känslor med stöd av särskilda förhållningssätt och verktyg, såsom acceptans och med-veten närvaro. ACT går ut på att acceptera och inta en icke-värderande inställning gentemot oönskade tankar, känslor och kroppsliga reaktioner, i stället för att undvika eller försöka bli av med dessa. Personen får också arbeta med att förtydliga sina värderingar och att ta reda på vad han eller hon behöver ändra i sitt beteende i relation till sitt missbruk, för att kunna leva ett liv som känns meningsfullt.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid missbruk eller beroende av opioider tycks ACT inom ramen för läkemedelsassisterad behandling inte ha någon säkerställd effekt på opioidanvändning eller användning av andra droger efter sex månader jämfört med sedvanlig vård (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad kontrollerad studie som utvärderade ACT-behandling av opiod- och sidomissbruk i metadonprogram efter sex månader [1]. Studien inkluderade 124 personer och bestod av tre armar: ACT och metadon (42 deltagare), tolvstegsbehandling och metadon (44 deltagare) samt metadon och sedvanlig behandling (38 deltagare). Denna granskning redovisar jämförelser mellan ACT och sedvanlig behandling (80 deltagare). Inga direkta jämförelser mellan ACT och tolvstegsbehandling redovisades i studien. Efter sex månaders uppföljning var det ingen säkerställd skillnad mellan ACT och sedvanlig behandling avseende opioidanvändning eller användning av andra droger.

Det är en välgjord studie där bortfallet dock påverkar den statistiska styrkan. Kvarstannandet är något bättre i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Randomisering, kontroll av bakgrundsvariabler, inverkan av olika psykiska störningar med mera är utmärkt och påverkar inte effekterna. Inte jämförbart med Sverige är användningen av voucherbelöningar under pågående behandling för att öka följsamhet till behandlingen.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Hayes, S, Wilson, K G, , Gifford E.V, BR, PIasecki, M, Batten, M, Byrd, M, Gregg J. A preliminary trial of twelve-step facilitation and acceptance and Commitment Therapy with Poly-substance-abusing methadone-maintained Opiate addicts. Behavior Therapy. 2004; 35:667-88.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00