Opioidmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Opioidmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har liten till måttlig effekt på andelen som använder droger.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) syftar generellt till att underlätta för personer att förstå och hantera problematiska tankar, känslor och beteenden samt att skapa mer realistiska och funktionella sådana.

Tillsammans med behandlaren formulerar klienten eller patienten mål för vad han eller hon vill uppnå med behandlingen och arbetar sedan enligt en fastlagd struktur för att nå dessa mål. Man använder sig av metoder såsom kartläggning av tankar, känslor, reaktioner och beteenden, samt exponering. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp. Inom missbruks- och beroendevård har KBT-behandlingen återfallspreventiva inslag och fokuserar på missbruket och beroendet.

Vidare förekommer behandlingar som inte är KBT men som har inslag av de metoder som används in om KBT. En sådan behandling är återfallsprevention (ÅP). Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid missbruk eller beroende av opioider har KBT eller ÅP inom ramen för läkemedelsassisterad behandling en liten till måttlig effekt på användning av opioider jämfört med sedvanlig behandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden KBT eller ÅP har i kombination med agonistbehandling eller naltrexonbehandling använts för behandling av drogproblem och psykiska problem i randomiserade kontrollerade studier från två olika meta-analyser [1, 2].

Jämförelsegrupperna utgjordes dels av sedvanlig vård (fyra studier), dels av annan psykologisk och psykosocial behandling som bestod av tolvstegsbehandling (en studie). Uppföljning gjordes efter avslutad behandling eller efter tolv månader.

Studierna som jämför KBT eller ÅP med sedvanlig vård visar på effektstorlekar som varierar mellan 0,25 och 0,68, vilket motsvarar effekter av KBT eller ÅP för andra typer av drogproblem.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Dutra, L, Stathopoulou, G, Basden, SL, Leyro, TM, Powers, MB, Otto, MW. A meta-analytic review of psychosocial interventions for substance use disorders. The American journal of psychiatry. 2008; 165(2):179-87.
 2. Magill, M, Ray, LA. Cognitive-behavioral treatment with adult alcohol and illicit drug users: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of studies on alcohol and drugs. 2009; 70(4):516-27.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00