Opioidberoende med samtidig depression

 • Tillstånd: Opioidberoende med samtidig depression
 • Åtgärd: Antidepressiva läkemedel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Depression är ett tillstånd som klassificeras som en affektiv sjukdom. Det finns flera olika former av depression, men egentlig depression är förmodligen den vanligaste, och den som vanligen avses med begreppet depression. Vid depression är det allmänna stämningsläget nedsatt, och den drabbade känner meningslöshet och tomhet i tillvaron, vanligen ett minskat intresse för aktiviteter som annars är givande och en påtaglig brist på energi. Opioidberoende i studierna utgår från definitionen i DSM III eller IV. Det finns en betydande samsjuklighet mellan depression och opioidberoende samt andra beroenden och psykiska tillstånd, och behandlingsresultaten i denna grupp är sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.

Antidepressiva läkemedel är en heterogen grupp av läkemedel som har det gemensamt att de kan vara användbara mot depression. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är förmodligen den vanligaste kategorin just nu. De verkar genom att minska återupptaget av serotonin i synapsklyftan. En annan kategori är serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare som utöver samma verkan som SSRI även förhindrar återupptaget av noradrenalin (SNRI). Ytterligare en annan kategori är tricykliska antidepressiva läkemedel, som är en äldre grupp av läkemedel. De verkar i stort sett på samma sätt som SNRI, men de är mindre specifika när det gäller andra neu-rotransmittorer. Tricykliska antidepressiva anses generellt mer effektiva mot depression, men ger också mer biverkningar. Utöver dessa kategorier finns ett flertal preparat som har mer unika verkningsmekanismer.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av antidepressiva läkemedel (SSRI eller övriga läkemedel) på andel som minskat opioidkonsumtionen vid opioidberoende med samtidig depression.

Sammanfattningsvis hade behandling med antidepressiva läkemedel andra än SSRI viss effekt på depressiva symtom i tre randomiserade kontrollerade studier ingående i den systematiska översikten [1]. Behandling med SSRI hade ingen effekt på depressiva symtom i denna population, vare sig i de i översikten ingående studierna eller i den stora randomiserade kontrollerade studien.[1]

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Alla antidepressiva läkemedel medför risk för biverkningar. SSRI-preparaten har en allvarlig biverkning i form av minskad hämning, som ju är ett symtom på depression, under de första veckorna i behandling samtidigt som att de andra symtomen ännu inte hunnit påverkas. Detta medför en ökad risk för självmordsförsök under de första veckorna varför det är noga att vara tydlig med information till patienten, och i svårare fall kan man välja att sätta in läkemedlet medan patienten är inneliggande för att ha ökade möjligheter att observera patienten. SSRI-preparat kan också ge utsättningssymtom varför de bör trappas ut. Andra, mer vanliga, biverkningar av SSRI-preparat är viktförändring och minskad sexuell drift.

Biverkningarna hos tricykliska antidepressiva läkemedel är i allmänhet mer uttalade än hos SSRI-preparaten. Några vanliga biverkningar är trötthet och ackommodationsrubbningar, torra slemhinnor, förstoppning, urinretent-ion och försämrat minne. Tricykliska antidepressiva kan också ge mer allvarliga biverkningar som takykardi och oregelbunden hjärtrytm, och vid väldigt höga doser kan de ge hallucinationer, koma och till och med död.

Vilka studier ingår i granskningen?

Behandling med antidepressiva läkemedel vid opioidberoende med samtidig depression har studerats i sju randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 354 personer, sammanfattade i en systematisk översikt med metaanalyser [1]. Två av dessa studier med 108 patienter ingick i en metaanalys avseende andel som minskat opioidkonsumtionen med andra antidepressiva läkemedel än SSRI. Två studier med 179 patienter ingick i en annan meta-analys över andel som minskat opioidkonsumtion genom behandling med SSRI.

Saknas någon information i studierna?

I den systematiska översikten [1] har man valt att slå samman alla antidepressiva läkemedel som inte tillhör gruppen SSRI. De läkemedel som ingår är olika varianter av tricykliska antidepressiva samt nefazodon, som inte tillhör den gruppen eller SSRI. Det ska också tilläggas att inget av de läkemedel som undersöks i studierna som berör andra läkemedel än SSRI för närvarande tillhandahålls i Sverige. Det vore således önskvärt med fler studier som berör enskilda preparat, kanske i synnerhet nyare SNRI-preparat.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Torrens, M, Fonseca, F, Mateu, G, Farre, M. Efficacy of antidepressants in substance use disorders with and without comorbid depression. A systematic review and meta-analysis. Drug and alcohol dependence. 2005; 78(1):1-22. 

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00