Opioidberoende med samtidig adhd

 • Tillstånd: Opioidberoende med samtidig adhd
 • Åtgärd: Metylfenidat

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Adhd är ett neuropsykiatriskt tillstånd som kännetecknas av bristande upp-märksamhet eller hyperaktivitet och impulsivitet. För att få denna diagnos krävs att vissa symtom debuterat redan i barndomen, före sju års ålder, och att störningarna är genomgripande och inte relaterade till annan sjukdom som exempelvis bipolär sjukdom eller schizofreni. Opioidberoende i studien utgår från definitionen i DSM IV. Det finns sannolikt en betydande samsjuklighet mellan adhd och opioidberoende samt andra beroenden och psykiska tillstånd, och behandlingsresultaten i denna grupp är i allmänhet sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.

Metylfenidat är ett centralstimulerande läkemedel som har god effekt på symtom vid adhd. Det verkar genom att hämma återupptag av dopamin och noradrenalin. Det finns en beroendepotential, men preparatet ger inte upp-hov till samma intensiva eufori som kokain.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med metylfenidat på opioidkonsumtion jämfört med placebo vid tillståndet opioidberoende med samtidig adhd..

Sammanfattningsvis kunde man i denna studie inte se någon positiv eller negativ effekt av metylfenidat eller bupropion på adhd-symtomen i studie-populationen.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Metylfenidat är en centralstimulerande substans som medför risk för missbruk och beroendeutveckling. Det kan vidare ge maniska eller psykotiska symtom och är kontraindicerat vid förekomst av flera psykiska sjukdomar. Det kan också ge kardiovaskulära rubbningar varför existerande kardiovas-kulära sjukdomar eller cerebrovaskulära rubbningar också utgör en kontra-indikation.

Vilka studier ingår i granskningen?

Behandling med metylfenidat vid opioidberoende med samtidig adhd har studerats i en randomiserad kontrollerad studie med sammanlagt 98 personer [1]. I studien var samtliga patienter under behandling med metadon, de var 18–60 år (i genomsnitt 39 år), och 60 procent var män. Studien hade tre armar: placebo, metylfenidat och bupropion. Som underlag för denna granskning har endast grupperna som fått placebo eller metylfenidat använts. Man kunde i studien inte se någon positiv eller negativ effekt av metylfenidat eller bupropion på vare sig drogkonsumtion eller adhd-symtom. Det är av särskilt kliniskt intresse att metylfenidat inte tycks öka drogkonsumtionen avsevärt (man såg en liten ökning som var långt från statistiskt signifikant) och att det inte heller hade någon positiv effekt på adhd-symtomen.

Saknas någon information i studierna?

Det hade varit av intresse att se effektmått separerade per substans, inklusive alkohol och opioider, men det hade förstås krävt ett större antal patienter.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Levin, FR, Evans, SM, Brooks, DJ, Kalbag, AS, Garawi, F, Nunes, EV. Treatment of methadone-maintained patients with adult ADHD: double-blind comparison of methylphenidate, bupropion and placebo. Drug and alcohol dependence. 2006; 81(2):137-48.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00