Opioidberoende (heroin, opium, morfin)

 • Tillstånd: Opioidberoende (heroin, opium, morfin)
 • Åtgärd: Övervakat heroinintag

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns risk för biverkningar i form av överdoser och injektionsrelaterade komplikationer.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Heroinberoende är ett kroniskt tillstånd, som kräver behandling.

Syftet med övervakat heroinintag är att förebygga återfall, förbättra social funktion (inklusive minskning av kriminalitet och prostitution) och minska dödligheten för personer som inte klarar drogfrihet i ordinarie drogprogam eller läkemedelsassiterad behandling.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid opiatberoende ger övervakat heroinintag en ökning av kvarstannande i behandling jämfört med metadon (relativ risk (RR): 1,44, konfidensintervall (KI): 1,18–1,75) (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
 • Vid opioidberoende (heroin, opium, morfin)  tycks inte övervakat heroinintag ge någon statistiskt säkerställd minskning av mortalitet jämfört med metadon (relativ risk (RR): 0,65, konfidensintervall (KI): 0,25–1,69) (begränsat vetenskapligt underlag).
 • Vid opioidberoende (heroin, opium, morfin)  tycks övervakat heroinintag ge en ökning av andel som drabbas av negativa händelser eller biverkningar jämfört med metadon (relativ risk (RR): 13,50, konfidensintervall (KI): 2,55–71,53) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Se ovan.

Vilka studier ingår i granskningen?

Övervakat heroinintag i form av injektion upp till tre gånger per dag vid opioidberoende har studerats i en systematisk översikt med åtta randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 2 007 deltagare [1]. Studierna var från Schweiz, Holland, Tyskland, Spanien, Kanada och Storbritannien. Studiedeltagarana var opioidberoende (heroin), hade använt heroin dagligen i två till sex år, och hade tidigare erfarenhet av behandling. Andelen män var större än andelen kvinnor, och genomsnittsåldern var 23–40 år. Övervakat heroinintag (enbart eller i kombination med metadon) inom öppenvård i mellan 6 och 24 månader jämfördes med metadon. Dos, frekvens och eventuellt tillägg av psykologisk och psykosocial behandling skilde sig åt mellan studierna.

En meta-analys av fyra studier med 1 388 deltagare visade att kvarstannande i behandling var bättre bland deltagare som fick heroin (relativ risk (RR): 1,44, konfidensintervall (KI): 1,18–1,75). Skillnaden vad gäller mortalitet var inte signifikant. Andelen som drabbades av negativa händelser eller biverkningar var 16 procent jämfört med 0 procent för metadon (relativ risk (RR): 13,50, konfidensintervall (KI): 2,55–71,53).

Användning av illegala droger mättes på olika sätt i de inkluderade studierna, och därför genomfördes ingen meta-analys i översikten. Dock var användning av illegala droger mindre i heroingruppen i fem studier.

Saknas någon information i studierna?

Risk för infektioner i samband med de intravenösa injektionerna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Ferri, M, Davoli, M, Perucci, CA. Heroin maintenance for chronic heroin-dependent individuals. The Cochrane database of systematic reviews. 2011; (12):CD003410.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00