Opioidberoende (heroin, opium, morfin)

 • Tillstånd: Opioidberoende (heroin, opium, morfin)
 • Åtgärd: Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att buprenorfin inte har bättre effekt än metadon och att det är möjligt att missbruka.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Heroinberoende är ett kroniskt sjukdomstillstånd, som kräver behandling. Syftet med läkemedelsassisterad behandling är att förebygga återfall, förbättra hälsa och social funktion (inklusive minskning av kriminalitet och prostitution) samt minska dödligheten.

Buprenorfin är en partiell opioidagonist, som kan blockera ”craving” för heroin och heroineufori om intag ändå sker, vilket i sin tur kan minska risken för kontrollförlust och fortsatt missbruk.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid opioidberoende (heroin, opium, morfin) ger läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin

 • en minskning av kvarstannande i behandling jämfört med metadon (relativ risk (RR): 0,83, konfidensintervall (KI): 0,72–0,95) (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på andel med två urinprov positiva för morfin jämfört med metadon (standardized mean difference (SMD): -0,11, konfidensintervall (KI): -0,26–0,02) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen statistiskt säkerställd minskning av kriminalitet jämfört med metadon (standardized mean difference (SMD): -0,10, konfidensintervall (KI): -0,31–0,12) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter har inte studerats i översikten. Vanliga biverkningar är huvudvärk och illamående. Vidare kan buprenorfin missbrukas, genom att tabletterna krossas, löses upp och injiceras.

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin vid opioidberoende har studerats i 31 randomiserade kontrollerade studier, med sammanlagt 5 430 personer, sammanfattade i en systematisk översikt [1]. Studierna var från Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Australien. Studiedeltagarna var opioidberoende (oftast heroin). Andelen män var större än andelen kvinnor, och genomsnittsåldern var 30 år. Det var vanligt med missbruk även av andra droger och tidigare erfarenhet av behandling.

Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin i olika doser (flexibel dos, låg dos 2 till 6 milligram, medium dos 7 till 15 milligram, hög dos 16 milligram alternativt 2 till 5, 6 till 12 och 16 jämfört med placebo) och beredningsform (sublinguala tabletter eller lösning) har jämförts med metadon (flexibel dos, låg dos 20–35 milligram, medium dos 50–80 milligram, hög dos 120 milligram eller mer) och med placebo (inklusive ett milligram buprenorfin). Behandlingstiden varierade mellan 2 och 52 veckor.

De analyser som redovisas här gäller flexibel dos av buprenorfin (i lösning eller tablettform) jämfört med flexibel dos av metadon, eftersom det bedöms vara det mest kliniskt relevanta alternativet. Fem dubbelblindade randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 788 deltagare visar att kvarstannande i behandling är sämre för de som får buprenorfin jämfört med metadon (relativ risk (RR): 0,83, konfidensintervall (KI): 0,72–0,95). Åtta studier med1 027 deltagare visar att det inte är någon statistiskt sä-kerställd skillnad vad gäller andel med två urinprov positiva för morfin. Kriminalitet finns redovisad i två studier med 328 deltagare, och visar att andelen som rapporterar kriminalitet är mindre bland deltagare som fått buprenorfin (46 procent jämfört med 62 procent). Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant.

Saknas någon information i studierna?

_

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Mattick, RP, Breen, C, Kimber, J, Davoli, M. Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. The Cochrane database of systematic reviews. 2014; 2:CD002207.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00