Opioidberoende (heroin, opium, morfin)

 • Tillstånd: Opioidberoende (heroin, opium, morfin)
 • Åtgärd: Läkemedelsassisterad behandling med metadon

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en god effekt på andelen som använder droger och på kvarstannande i behandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Heroinberoende är ett kroniskt tillstånd, som kräver behandling. Syftet med läkemedelsassisterad behandling är att förebygga återfall, förbättra social funktion (inklusive minskning av kriminalitet och prostitution) och minska dödligheten.

Metadon är en opioidagonist, som kan blockera ”craving” för heroin och heroineufori om intag ändå sker, vilket i sin tur kan minska risken för kontrollförlust och fortsatt missbruk.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid opioidberoende (heroin, opium, morfin) ger läkemedelsassisterad behandling med metadon

 • en ökning av kvarstannande i behandling jämfört med placebo, abstinensbehandling, läkemedelsfri behandling eller väntelista (relativ risk (RR): 4,44, konfidensintervall (KI): 3,26–6,04) (starkt till måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning av urin- och hårprov positiva för morfin jämfört med abstinensbehandling, läkemedelsfri behandling eller väntelista (relativ risk (RR): 0,66, konfidensintervall (KI): 0,56–0,78) (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen statistiskt säkerställd minskning av kriminalitet jämfört med ingen behandling eller väntelista (relativ risk (RR): 0,39, konfidensintervall (KI): 0,12¬–1,25) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen statistiskt säkerställd minskning av mortalitet jämfört med abstinensbehandling, läkemedelsfri behandling, ingen behandling eller väntelista (relativ risk (RR): 0,48, konfidensintervall (KI): 0,10–2,39) (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter har inte studerats i översikten. Den allvarligaste biverkningen av metadon är andningsdepression, som kan uppträda under stabiliseringsfasen. Vanliga biverkningar är illamående, svettningar, förstoppning, sömnstörningar, sexuella problem. Metadon kan missbrukas, och överdosering kan ge allvarliga symtom (framför allt andningsdepression).

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsassisterad behandling med metadon vid opioidberoende (heroin, opium, morfin)  har studerats i elva randomiserade kontrollerade studier, med sammanlagt 1 969 personer, sammanfattade i en systematisk översikt [1]. Studierna visar att läkemedelsassisterad behandling med metadon ökar kvarstannande i behandling och minskar opioidberoende (färre positiva urin- och håranalyser) jämfört med placebo, abstinensbehandling, läkemedelsfri behandling, ingen behandling eller väntelista. Det ger också en icke-signifikant minskning av kriminalitet och mortalitet.

De flesta studierna var från USA, bland övriga var en från Sverige, en från Australien, en från Hong Kong och en från Thailand. Studiedeltagarna var opioidberoende (oftast heroin). Bland studiedeltagarna var andelen män större än andel kvinnor, genomsnittsålder var 30–40 år. Deltagarna var ofta arbetslösa och det var vanligt med missbruk även av andra droger och tidigare erfarenhet av behandling. Tre av studierna var genomförda inom kriminalvård, övriga inom hälso- och sjukvård eller forskning. Methadone Maintenance Treatment (MMT) gavs med och utan tillägg av psykologisk och psykosocial behandling, och inom både öppen- och slutenvård. Dos varierade från 35–100 milligram per dag, och behandlingstiden varierade från 45 dagar till två år.

Effekten vad gäller kvarstannade i behandling var stor, med en relativ risk (RR) på 3,05 (95 procent konfidensintervall (KI): 1,75–5,35) i tre studier publicerade före år 2000, och 4,44 (95 procent konfidensintervall (KI): 3,26–6,04) i fyra studier publicerade efter år 2000. För morfinfria urin- och hårprov var den relativa risken (RR) 0,66 (95 procent konfidensintervall (KI): 0,56–0,78). Skillnaden vad gäller kriminalitet och mortalitet var inte statistiskt signifikant.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Mattick, RP, Breen, C, Kimber, J, Davoli, M. Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence. The Cochrane database of systematic reviews. 2009; (3):CD002209.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00