Opiatabstinens (heroinberoende)

 • Tillstånd: Opiatabstinens (heroinberoende)
 • Åtgärd: Klonidin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har sämre effekt på kvarstannande i behandling och fler biverkningar än metadon vid behandling av opiatabstinens (heroinberoende).

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Opiatabstinens är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver den specialiserde beroendevårdens slutenvård. Opiatabstinens inträder hos en patient med beroendeutveckling för dessa preparat och när intag av substanserna plötsligt upphör eller kraftigt minskar. Detta gäller i typiska fall heroinberoende patienter som frivilligt eller ofrivilligt avbryter sitt intag av heroin och liknande substanser.

Behandlingen av heroinabstinens har traditionellt bedrivits med farmaka i ett antal dagars behandling, i allmänhet med doser i nedtrappning, antingen med preparat som ger en agonisteffekt på opiatreceptorer, eller som i övrigt ger en symtomlindrande effekt. Denna behandling har getts med opiatverkande substanser som metadon [1] och buprenorfin [2], eller med alpha-agonister med antiadrenerg verkan [3]. För både metadon, buprenorfin och för de vanligaste antiadrenerga substanserna har resultaten sammanfattats i systematiska Cochrane-översikter de senaste åren [1–3].

De antiadrenergt verksamma preparat som har använts vid opiatabstinens är främst klonidin, lofexidin och guanfacin. Här studeras effekten av klonidin, som också är den av substanserna i gruppen som finns registrerad som läkemedel i Sverige (Catapresan). Numera tillhandahålls emellertid endast injektionsvätska för blodtrycksbehandling i intensivvård och annan avancerad medicinsk vård, men klonidin för peroralt bruk går att erhålla via licens.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid opiatabstinens tycks behandling med klonidin ge

 • signifikant kortare tid avseende kvarstannade (1,07 dygn, konfidensintervall [KI]: 0,83–1,31) jämfört med metadon (begränsat vetenskapligt underlag)
 • signifikant högre andel patienter med biverkningar (relativ risk [RR]: 2,02, konfidensintervall [KI]: 1,18–3,46) jämfört med metadon (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen signifikant skillnad avseende andelen patienter med ”oacceptabelt hög nivå av abstinenssymtom” (relativ risk [RR]: 1,39, konfidensintervall [KI]: 0,82–2,36) eller andelen patienter som stannar kvar under abstinensbehandlingen (relativ risk [RR]: 0,42, konfidensintervall [KI]: 0,13–1,35) jämfört med metadon (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av klonidin på andelen patienter som avbryter behandlingen på grund av biverkningar jämfört med metadon.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Med tanke på substansens antiadrenerga effekt, och dess användning som blodtryckssänkande medel, kan blodtryckspåverkan och yrsel förväntas.

I Camís studie drabbades 3 av 15 patienter av ortostatiskt blodtrycksfall och i 1 av fallen ledde detta till övergående medvetandepåverkan [4].

I Klebers studie [5] rapporterades mindre av blodtrycksproblem men ett fall av kräkningar (sambandet med medicineringen var oklart).

I Sans studie från 1990 rapporterades muntorrhet, asteni, rodnader och hjärntrötthet i enstaka fall [6]. Däremot var blodtrycket i genomsnitt signifikant lägre i den klonidin-behandlade gruppen än för patienter behandlade med metadon.

Den kinesiska studien [7] rapporterade att 89 av 100 klonidin-behandlade patienter upplevde yrsel när de stod upp, främst vid hög dosering (kring 1 mg per dygn).

Vilka studier ingår i granskningen?

Granskningen utgår från den systematiska översikt som 2009 publicerades om alpha-adrenerga agonister (antiadrenerga preparat) som abstinensbehandling vid opiatabstinens [3]. I denna systematiska översikt inkluderas studier som har jämfört antiadrenerga substanser med antingen metadon eller med placebo.

Utöver de meta-analyser som har gjorts i Cochrane-översikten, har enstaka studier ur översikten använts för bedömning av ytterligare frågeställningar. I en ytterligare manuell sökning (PubMed) har inga senare eller andra inkluderbara kontrollerade studier kunnat återfinnas.

Saknas någon information i studierna?

Framför allt saknas systematiska översikter avseende symtombild med klonidinbehandling, dels i jämförelse med placebo, dels i jämförelse med metadon. De studier som finns har inte kunnat sammanställas i meta-analys, och resultaten av befintliga studier är divergerande.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Amato, L, Davoli, M, Minozzi, S, Ferroni, E, Ali, R, Ferri, M. Methadone at tapered doses for the management of opioid withdrawal. The Cochrane database of systematic reviews. 2013; 2:CD003409.
 2. Gowing, L, Ali, R, White, JM. Buprenorphine for the management of opioid withdrawal. The Cochrane database of systematic reviews. 2009; (3):CD002025.
 3. Gowing, L, Farrell, M, Ali, R, White, JM. Alpha2-adrenergic agonists for the management of opioid withdrawal. The Cochrane database of systematic reviews. 2009; (2):CD002024.
 4. Cami, J, de Torres, S, San, L, Sole, A, Guerra, D, Ugena, B. Efficacy of clonidine and of methadone in the rapid detoxification of patients dependent on heroin. Clinical pharmacology and therapeutics. 1985; 38(3):336-41.
 5. Kleber, HD, Riordan, CE, Rounsaville, B, Kosten, T, Charney, D, Gaspari, J, et al. Clonidine in outpatient detoxification from methadone maintenance. Arch Gen Psychiatry. 1985; 42(4):391-4.
 6. San, L, Cami, J, Peri, JM, Mata, R, Porta, M. Efficacy of clonidine, guanfacine and methadone in the rapid detoxification of heroin addicts: a controlled clinical trial. Br J Addict. 1990; 85(1):141-7.
 7. Jiang, Z. Rapid detoxification with clonidine for heroin addiction. A comparative study on its efficacy vs methadone. Chinese Journal of Neurology and Psychiatry 1993; 26:10-3.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Grethe Fochsen
075-247 31 40