Möjliga narkotikaproblem

 • Tillstånd: Möjliga narkotikaproblem
 • Åtgärd: Identifiera narkotikaproblem med ASSIST

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att stödet för den tekniska kvaliteten inte är möjligt att gradera på grund av avsaknad av information.

Kommentar: Instrumentet används internationellt, en svensk utvärdering pågår.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Tillstånd: Möjligt narkotikaproblem.

Åtgärd: Identifiera narkotikaproblem med ASSIST. ASSIST är utvecklat under överinseende av WHO för att screena för riskfylld eller allvarlig alkohol-, tobaks- eller narkotikaanvändning. ASSIST är ett frågeformulär på papper som består av åtta frågor där personen får fylla i förvalda kategorier gällande alkohol och narkotika (narkotikan grupperad i sju underkategorier). Det tar cirka fem till tio minuter att fylla i formuläret. Fyra frågor inbegriper om man någonsin provat på alkohol eller narkotika, injicerat, haft sug eller av andra blivit uppmärksammad på att man har problem. De fyra resterande frågorna handlar om hur alkohol- eller narkotikaanvändningen varit de tre senaste månaderna. För varje drog får patienten en ”riskpoäng”, som kan användas som utgångspunkt i en kort intervention.

Målgrupp: Instrumentet är utvecklat för att användas inom primärvården för att upptäcka patienter som har riskfylld eller allvarlig tobaks-, alkohol- eller narkotikaanvändning. Instrumentet är utformat så att det ska vara kulturellt neutralt för att kunna användas inom olika kulturer.

Syfte: Syftet med instrumentet är att i primärvård screena för om personer har riskfylld eller allvarlig tobaks-, alkohol- eller narkotikaanvändning.

Innehåll och genomförande: ASSIST mäter flera olika aspekter av problematisk användning av tobak, alkohol och narkotika, vilket innefattar akut förgiftning, regelbunden användning, beroende eller ”högrisk”-konsumtion och om personen injicerar droger. ASSIST ger en riskpoäng för varje typ av drog, där riskpoängen i sin tur delas in i tre grupperingar: ”ingen behandling”, ”kort intervention” eller ”remittering till specialistvård”. Det finns ännu inga svenska publicerade studier gällande instrumentet.

Omfattning och intensitet: Självskattningsformuläret består av åtta frågor och det tar cirka fem till tio minuter att besvara. Poängen ligger sedan till grund för vilka åtgärder som ska vidtas: ”ingen åtgärd alls”, ”kort intervention” eller ”remittering till specialistvård”.

Utbildning och licens: Instrumentet har inte översatts och provats i Sverige och det finns alltså inga svenska instruktioner om hur instrumentet ska användas.

Slutsats om bedömningsinstrumentet

Stödet för den tekniska kvaliteten är inte möjligt att gradera på grund av avsaknad av information. Svensk manual saknas.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det finns inga svenska studier gjorda gällande instrumentet, men en svensk uppsats har gjorts, där instrumentet översatts och testats på tio personer [1].

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Elmquist, A. Acceptability and Validity of a Swedish version of the Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): A vignette approach. (c-uppsats). 2012 [cited 2014 jan]; Available from: http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course07412/published/1362737715274/resourceId/9085762/content/Elmqvist%20(2012)%20Acceptability%20and%20Validity%20of%20a%20Swedish%20version%20of%20the%20Alcohol,%20Smoking%20and%20Substance%20Involvement%20Screening%20Test%20(ASSIST).pdf

Arbetsdokument

Bedömningsinstrument

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00