Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)
 • Åtgärd: MATRIX

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har god effekt på andelen som blir drogfria.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

MATRIX är en öppenvårdsmodell utformad för personer som är beroende av centralstimulerande droger (crack, kokain eller metamfetamin). MATRIX kombinerar delar från olika psykologisk och psykosociala behandlingsinsatser (tolvstegsinriktad behandling och återfallsprevention) med socialt nätverksstöd (självhjälpsgrupp och familjeprogram) samt regelbundna urinprover [1, 2]. En manual finns publicerad [3]. Ursprungligen hette modellen The Neurobehavioral Treatment Model, men bytte senare namn och fick sitt nuvarande namn efter den institution där den utvecklats, The Matrix Institute on Addictions, Beverly Hills, California, USA.

MATRIX pågår 16 veckor med sammanlagt 52 träffar som inleds med en intensivfas (vecka 1-4) där klienter och familjemedlemmar får utbildning om beroende av centralstimulerande droger, genomgår färdighetsträning för att nå och upprätthålla drogfrihet, får stöd till att delta i tolvstegsinriktade självhjälpsgrupper (t.ex. Cocaine Anonymous). Man blir också erbjuden att delta i sociala stödgrupper inriktade på resocialisering. Familjemedlemmar uppmanas att ett par gånger varje vecka delta i utbildningen och i gemensamma familjesessioner tillsammans med den anhörige som missbrukar. Under vecka 5-16 minskar familjens deltagande medan patienten fortsätter att delta i gruppterapi och självhjälpsgrupper, samt inleder kontakt med andra stödverksamheter. Efter 16 veckor fortsätter eftervård, en gång per vecka.

Certifiering som behandlare i modellen genomförs av The Matrix Institute. En gratis manual finns tillgänglig på nätet (http://store.samhsa.gov/shin/content//SMA13-4153/SMA13-4153.pdf). Socialarbetare som tillämpar MATRIX ska ha utbildning i grupp- och individualterapi och bör ha grundläggande kunskaper i kognitiv beteendeterapi, goda kunskaper om beroendeproblem samt erfarenhet av att arbeta med familjer [4].

Vilken effekt har åtgärden?

Vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat ger MATRIX

 • längre kvarstannande (oddskvot, OR = 1,38) i behandling jämfört med sedvanlig behandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • 6,7 procentenheter (OR = 1,27) fler som fullföljer behandlingen jämfört med sedvanlig behandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • 30 procent fler drogfria test (OR = 1,31) under behandlingstiden jämfört med sedvanlig behandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • 54-82 procents relativ minskning av missbruk av centralstimulerande droger jämfört med före behandling och andelen som minskat sitt missbruk är större jämfört med sedvanlig behandling (starkt vetenskapligt underlag).

Vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat tycks MATRIX ge

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av MATRIX på social funktion, enligt ASI, och depression.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden MATRIX öppenvårdsprogram för behandling av beroende av centralstimulerande droger har studerats i en observationsstudie [5], en kvasiexperimentell studie [6] och en randomiserad kontrollerad multicenterstudie [7], vilka sammanlagt har drygt 1 200 deltagare. Den kvasiexperimentella studien avser en jämförelse mellan självselekterade grupper som fick a) MATRIX öppenvårdsprogram, b) sedvanlig sjukhusbehandling med tolvstegsprogram inriktat huvudsakligen på personer med alkoholproblem, och c) en grupp som inte fick någon formell behandling [6]. I den stora multicenterstudien ingick åtta olika behandlingsenheter där MATRIX under 16 veckor jämfördes med respektive institutions sedvanliga öppenvårdsprogram, som varierade mellan 8 och 16 veckor [7]. Där så var relevant (t.ex. för måtten på retention och missbruk under behandlingstiden) anpassades analyserna till skillnader i programmens längd. En av institutionerna var en tvångsinstitution som helt inriktades på att ta emot patienter dömda för narkotikainnehav. En studie var inriktad på patienter med kokain- eller crackmissbruk [6], en huvudsakligen inriktad på kokain, men hade även deltagare som missbrukade metamfetamin [5] och en studie var helt inriktad på metamfetamin [7]. Alla tre studierna är gjorda i USA och har upphovsmännen som författare eller medförfattare. Utöver dessa tre studier finns även en open trial [8] som visade att genomförandet av MATRIX i olika sociala områden skiljer sig åt i förväntad riktning, det vill säga sämre utfall i området med mer sociala problem. Överlag visar dock studierna att MATRIX öppenvårdsprogram utformat för personer som är beroende av centralstimulerande droger, har bättre deltagande än i sedvanlig behandling och att programmet kan minska missbruk.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas uppgifter om utfall på längre sikt än 6 månader. Det saknas även uppgifter om särskilda populationer, såsom skillnader mellan kvinnor och män, eller utfall för dem med psykiatrisk samsjuklighet. I den stora multicenterstudien saknas uppgifter om vad innehållet var i sedvanlig behandling annat än att det också rörde sig om öppenvård.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Obert, JL, McCann, MJ, Marinelli-Casey, P, Weiner, A, Minsky, S, Brethen, P, et al. The matrix model of outpatient stimulant abuse treatment: history and description. Journal of psychoactive drugs. 2000; 32(2):157-64.
 2. Rawson, RA, Obert, JL, McCann, MJ, Ling, W. Psychological approaches for the treatment of cocaine dependence--a neurobehavioral approach. Journal of addictive diseases. 1991; 11(2):97-119.
 3. Rawson, R, Obert, J, McCann, M, Smith, D, Scheffey, E. The neurobehavioral treatment manual. Beverly Hills, CA: Matrix. 1989.
 4. Wells, EA, Kristman-Valente, AN, Peavy, KM, Jackson, TR. Social workers and delivery of evidence-based psychosocial treatments for substance use disorders. Social work in public health. 2013; 28(3-4):279-301.
 5. Shoptaw, S, Rawson, RA, McCann, MJ, Obert, JL. The Matrix model of outpatient stimulant abuse treatment: evidence of efficacy. Journal of addictive diseases. 1994; 13(4):129-41.
 6. Rawson, R, Obert, J, McCann, M, Smith, D, Scheffey, E. Cocaine Treatment outcome: Cocaine use following inpatient, outpatient and no treatment. . NIDA Research Monograph. 1985; 67:271-7.
 7. Rawson, RA, Marinelli-Casey, P, Anglin, MD, Dickow, A, Frazier, Y, Gallagher, C, et al. A multi-site comparison of psychosocial approaches for the treatment of methamphetamine dependence. Addiction (Abingdon, England). 2004; 99(6):708-17.
 8. Rawson, RA, Shoptaw, SJ, Obert, JL, McCann, MJ, Hasson, AL, Marinelli-Casey, PJ, et al. An intensive outpatient approach for cocaine abuse treatment. The Matrix model. J Subst Abuse Treat. 1995; 12(2):117-27.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00