Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)
 • Åtgärd: Lösningsfokuserat arbetssätt

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Lösningsfokuserat arbetssätt har målet att i dialog med personen definiera dennes problemområden och med detta som utgångspunkt på ett strukturerat sätt hjälpa personen att finna lösningar som är möjliga att uppnå i praktiken. Fokus i samtalen är att formulera målbilder utifrån personens tidigare framgångar och vägen dit i form av förändrade beteenden. Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp. För att utöva lösningsfokuserat arbetssätt bör be-handlaren ha relevant grundutbildning, god kunskap om missbruk och beroende samt adekvat utbildning i metoden.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av lösningsfokuserat arbetssätt vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden lösningsfokuserat arbetssätt har främst studerats inom olika former av psykiatrisk vård. En genomgång av de prövningar som gjorts visar ett fåtal studier av genomgående bristfällig kvalitet och med oklart tillstånd för studiepopulationen (vanligtvis används substansmissbruk ospecifikt). Det saknas helt randomiserade kontrollerade studier på en väl definierad studiepopulation med opioidmissbruk eller beroende. Det finns dock ett fåtal studier (om än med metodologiska brister) som visat att lösningsfokuserat arbetssätt förefaller ha en gynnsam effekt avseende relevanta effektmått. Till exempel visar Smock med flera 2008 [1] att individer med tillståndet substansmissbruk uppvisar en förbättring av depressiva symtom mätt med Becks Depression Inventory (BDI) och förbättring av ett effekt-mått som mäter bland annat relationell funktionsnivå.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Smock, SA, Trepper, TS, Wetchler, JL, McCollum, EE, Ray, R, Pierce, K. Solution-focused group therapy for level 1 substance abusers. Journal of marital and family therapy. 2008; 34(1):107-20.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00