Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)
 • Åtgärd: Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en liten till måttlig effekt på andel som blir drogfria.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Inom missbruks- och beroendevården har kognitiv beteendeterapi (KBT) återfallspreventiva inslag och fokuserar på missbruket eller beroendet. Vidare förekommer behandlingar som inte är KBT, men som har inslag av de metoder som används inom KBT. En sådan behandling är återfallsprevention (ÅP). Behandlingen syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som avhållsamhetsprocessen. De inre färdigheterna handlar bland annat om att tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt. Medan de inre färdigheterna handlar om att deltagarna får träna upp sin förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall. Behandlingen kan också innehålla inslag om hur man kan hitta stödjande umgänge och nätverk, och om att ha en balanserad livsstil.

KBT syftar generellt till att underlätta för personer att förstå och hantera problematiska tankar, känslor och beteenden samt att skapa mer realistiska och funktionella sådana. Tillsammans med behandlaren formulerar klienten elelr patienten mål för vad han eller hon vill uppnå med behandlingen och arbetar sedan enligt en fastlagd struktur för att nå dessa mål. Man använder sig av metoder såsom kartläggning av tankar, känslor, reaktioner och beteenden samt exponering. Hemuppgifter en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat tycks KBT eller ÅP ge en liten–måttlig effekt på andelen drogfria (avseende amfetamin) efter sex månader jämfört med enbart självhjälpsbroschyr (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

KBT eller ÅP vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat har studerats i två randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 278 personer [1, 2]. Deltagarna hade ett missbruk eller beroende av amfetamin. Omkring två tredjedelar av deltagarna var män, i genomsnitt 30 år gamla, och de hade använt amfetamin i genomsnitt nio till tio år. Ungefär 25–30 procent hade ett blandmissbruk och deltog i läkemedelsassisterad behandling.

Interventionsgrupperna i de båda studierna erhöll två till fyra sessioner kognitiv beteendeterapi (inklusive motivationshöjande och återfallspreventiva inslag) 30–60 minuter per tillfälle samt en självhjälpsbroschyr. Kontrollgruppen fick endast självhjälpsbroschyren.

Studierna visar att andelen drogfria avseende amfetamin var signifikant större (7–37 procentenheter) efter sex månaders uppföljning i grupperna som erhållit KBT eller ÅP. Studierna visade också en signifikant minskning i mängd amfetamin (enligt OTI, the Opiate Treatment Index) från behandlingsstart till efter sex månader, men det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Båda studierna hade ett stort bortfall och uppgifterna om drogfrihet bygger endast på självrapporterade data. Studierna är dessutom genomförda av samma forskargrupp, vilket begränsar överförbarheten. Interventionen bör dock vara genomförbar i en svensk kontext, inom ramen för ett sprutbytesprogram.

Saknas någon information i studierna?

Info om utfallet för gruppen som deltog i metadonprogram saknas i studien.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Baker, A, Boggs, TG, Lewin, TJ. Randomized controlled trial of brief cognitive-behavioural interventions among regular users of amphetamine. Addiction (Abingdon, England). 2001; 96(9):1279-87.
 2. Baker, A, Lee, NK, Claire, M, Lewin, TJ, Grant, T, Pohlman, S, et al. Brief cognitive behavioural interventions for regular amphetamine users: a step in the right direction. Addiction (Abingdon, England). 2005; 100(3):367-78.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00