Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin)
 • Åtgärd: Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har sämre effekt än andra psykologiska eller psykosociala behandlingar. Den kan dock passa personer som inte kommit lika långt i sitt missbruk eller beroende, och kan även ge motivation till annan behandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kort intervention (brief intervention, BI) utgörs vanligtvis av ett eller flera kortare samtal med syftet att göra patienter eller klienter med ett riskbruk, skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol mer medvetna om vilka hälsorisker och andra negativa konsekvenser de utsätter sig för, samt att motivera dem till att förändra sina alkoholvanor. Metoden används exempelvis i primärvård och företagshälsovård, när patientens symtom eller medicinska test tyder på att det kan finnas alkoholproblem. Olika former av strukturerade samtal kan tillämpas, vanligt är FRAMES (feed-back, responsibility, advice, menue, empathy, self-efficacy) och Motiverande samtal (se beskrivning av motiverande samtal (MI) nedan).

Kort intervention kan också inkludera utdelande av broschyrer och ge-nomgång av resultat från medicinska test, till exempel leverprover eller andra markörer för alkoholkonsumtion. Det finns inte några allmänt vedertagna definitioner av kort intervention när det gäller val av samtalsmetodik, kompletterande insatser, samtalets längd eller antalet samtal. Vanligtvis pågår ett samtal i cirka 5–20 minuter, men kan också pågå upp till cirka 45 minuter. Kort intervention består oftast av ett samtal, men kan också inkludera upp till fem samtal. Då fler samtal ges benämns åtgärden ibland extended brief intervention. Extended brief intervention kan ibland också motsvara motivationshöjande behandling (motivational enhancement therapy, MET). Det finns inga exakta och allmänt vedertagna gränser för när en insats ska benämnas kort intervention (brief intervention), extended brief intervention eller motivationshöjande behandling.

Motiverande samtal (MI) utvecklades ursprungligen för att behandla alko-holproblem. I dag används samtalsmetoden generellt i behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola. MI är en metod som syftar till att öka klientens eller patientens egen motivation till beteendeförändring, i detta fall avseende narkotikabruk eller alkoholkonsumtion. Tanken är att genom samtal få fram klientens eller patientens egna tankar och idéer om sitt beteende och hur det kan förändras.

MI-rådgivaren ska ha ett empatiskt och icke-argumenterande förhållningssätt, respektera klientens eller patientens autonomi, visa tilltro till hans eller hennes egen förmåga och uppmärksamma hans eller hennes ansträngningar. Genom samtalen görs klienten eller patienten medveten om den bild som han eller hon har av sig själv och sina drog- eller alkoholproblem, hur väl den bilden stämmer överens med verkligheten, samt vilka vägar som finns till förändring. En viktig förutsättning är att MI-rådgivaren anpassar samtalet efter klientens eller patientens beredskap till förändring. MI kan användas som samtalsmetod vid kort intervention och som tillägg till psykologisk och psykosocial behandling och läkemedelsbehandling.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat tycks kort intervention ge en liten effekt på kokainanvändning efter sex månader jämfört med ingen åtgärd eller skriftlig information (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två randomiserade kontrollerade studier som utvärderar kort intervention jämfört med ingen åtgärd (utöver utvärdering) [1] respektive skriftlig information om behandlingsalternativ [2]. I studierna ingick 198 [1] respektive 720 [2] personer med kokainmissbruk, varav 60–70 procent var män och den genomsnittliga åldern var 38 år. I den mindre studien [1] rapporterades att 46 procent vara hemlösa. Interventionen bestod i den ena studien [1] av fyra sessioner som vardera var 20–40 minuter, och i den andra [2] av endast en session på 10–45 minuter samt telefonuppföljning efter tio dagar.

Den mindre studien visade en viss, icke-signifikant fördel för kort intervention enligt självrapporterade uppgifter om användning av kokain vid sex månaders uppföljning (en minskning från baslinje till uppföljning av antalet dagar deltagarna använt kokain de senaste 30 dagarna som var två dagar större i interventions- än i kontrollgruppen) [1]. Bland deltagare som använt kokain minst 15 av de senaste 30 dagarna vid baslinje var skillnaden mellan interventions- och kontrollgrupp signifikant vad gäller minskning från baslinje till uppföljning.

Den andra studien rapporterade en något högre andel negativa hårtester för deltagarna som fick kort intervention jämfört med kontrollgruppen efter sex månader (odds ratio (OR): 1,51, 95 procent konfidensintervall (KI): 1,01–2,24) [2]. Halten kokain enligt håranalyserna visade också en större, men icke-signifikant, minskning efter sex månader i gruppen som fick kort intervention. Sammanfattningsvis tyder studierna på att kort intervention kan hjälpa personer med allvarligt narkotikamissbruk och svår social situation minska sitt missbruk av kokain.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Stein, MD, Herman, DS, Anderson, BJ. A motivational intervention trial to reduce cocaine use. J Subst Abuse Treat. 2009; 36(1):118-25.
 2. Bernstein, J, Bernstein, E, Tassiopoulos, K, Heeren, T, Levenson, S, Hingson, R. Brief motivational intervention at a clinic visit reduces cocaine and heroin use. Drug and alcohol dependence. 2005; 77(1):49-59.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00