Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning
 • Åtgärd: Arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsförberedande träningsmodeller

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger måttlig effekt på antal som erhåller ett arbete, anställningsdagar, betald anställning och dagar till första anställning, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Arbetsförberedande träningsmodeller (vocational training) är primärt utformade för att öka deltagarnas anställningsbarhet genom att förmedla kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för anställning inom ett visst yrke eller bransch. Åtgärden kan utöver specifik yrkesträning även inbegripa ett vitt spektra av insatser som jobbsökarstrategier, insatser för ökad självkänsla och självförtroende samt öka motivationen att arbeta.

Modellen föreskriver en gradvis introduktion till arbetsmarknaden, vilket skiljer den från sysselsättningsfrämjande insatser i form av individanpassat stöd till arbete, IPS [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Vid tillståndet missbruk eller beronde av alkohol eller narkotika tycks åtgärden arbetsförberedande träning ge

 • 7–42 procent som har erhållit ett arbete under 18 månader (begränsat vetenskapligt underlag)
 • 17 anställningsdagar på den reguljära arbetsmarknaden under 24 månader (begränsat vetenskapligt underlag)
 • 44 dagar i någon form av betald anställning under 21 månader (begränsat vetenskapligt underlag)
 • 397 dagar till första anställning på den reguljära arbetsmarknaden under 24 månader (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

När det gäller förvärvsinkomster, livskvalitetspoäng, allmäntillstånd och funktionsförmåga, förekomst av specifika symtom, dagar på sjukhus och mortalitet under 12-månadersperioden efter interventionen påträffas inga signifikanta skillnader mellan gruppen som erhållit arbetsförberedande träning och gruppen som erhållit individanpassat stöd till arbete inklusive IPS.

Vilka studier ingår i granskningen?

Arbetsförberedande träningsmodeller har studerats i 14 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 2 265 personer, sammanfattade i en cochrane-översikt [1]. Studierna visar att arbetsförberedande träningsmodeller tycks leda till en signifikant lägre anställningsgrad jämfört med supported employment.

I gruppen som erhållit arbetsförberedande träning hade drygt 20 procent fått något jobb under studieperioden (18 månader) jämfört med drygt 62 procent i gruppen som erhållit supported employment.

Gruppen som erhållit arbetsförberedande träning hade även signifikant färre anställningsdagar på den reguljära arbetsmarknaden jämfört med gruppen som erhållit supported employment vid 24-månaders uppföljning – 16,8 dagar jämfört med 70,6 dagar (medelskillnad 70,6 KI 43,2-98,0). Vid jämförelse av antal dagar i någon form av betald anställning har skillnaden mellan grupperna minskat men är fortfarande stor – knappt 44 dagar för gruppen som erhållit arbetsförberedande träning jämfört med knappt 85 dagar för gruppen som erhållit supported employment (medelskillnad 84,9 KI 52,0–118).

Studierna visar också att gruppen som erhållit arbetsförberedande träning hade en betydligt långsammare progression mot en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Gruppen fick i genomsnitt ett jobb efter drygt 396 dagar jämfört med knappt 162 dagar för gruppen som erhållit Supported employment (medelskillnad 161,6 KI -225,7-(-97,5)).

Det vetenskapliga underlaget för effekterna av arbetsförberedande träning i jämförelse med supported employment är dock begränsat för samtliga redovisade effektmått. För att undvika fallgropen att tillämpa parametriska tester på icke-parametriska data kontrollerade författarna utfallsdata i de studier som ingår i den systematiska översikten. Kontrollen medförde att en stor mängd data exkluderades eftersom den bedömdes som alltför snedfördelad. Om dessa data tagits med i analyserna hade det lett till bristande samstämmighet (heterogenitet). Bristen på samstämmighet försvårar tolkningen av resultaten.

Olika modeller av arbetsförberedande träning har emellertid visat sig vara mindre effektiva jämfört med supported employment när det gäller att skaffa ett arbete på den öppna arbetsmarknaden i flera tidigare systematiska översikter. Tre systematiska översikter som studerar effekter av arbetsförberedande träning vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd visar liknande resultat [2-4] som de ovan redovisade från Kinoshita och medarbetare [1].

Saknas någon information i studierna?

De populationerna som studerats utgörs primärt av personer med psykiska problem där samtidigt substansmissbruk eller beroende förekommer hos mellan 8 och 40 procent av studiedeltagarna. I några studier framgår dock inte i vilken utsträckning missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika föreligger.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Kinoshita, Y, Furukawa, TA, Kinoshita, K, Honyashiki, M, Omori, IM, Marshall, M, et al. Supported employment for adults with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013; 9.
 2. Bond, GR, Drake, RE, Becker, DR. An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatric rehabilitation journal. 2008; 31(4):280.
 3. Crowther, R, Marshall, M, Bond, G, Huxley, P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2001; 2.
 4. Twamley, EW, Jeste, DV, Lehman, AF. Vocational rehabilitation in schizophrenia and other psychotic disorders: a literature review and meta-analysis of randomized controlled trials. The Journal of nervous and mental disease. 2003; 191(8):515-23.

Arbetsdokument

Psykosociala stödinsatser

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00