Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom
 • Åtgärd: Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden kan minska mängden droger som används per tillfälle.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Här undersöks effekten av integrerad behandling, vilket i detta fall innebär att fokus för behandlingen är både missbruket eller beroendet och den psykiska sjukdomen samtidigt, här benämnd integrerad behandlingsmetod. I granskningen har utfall av manualbaserad integrerad behandlingsmetod med motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämförts med sedvanlig behandling för missbruk eller beroende.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid missbruk eller beroende och samtidig svår psykisk sjukdom i form av psykossjukdom tycks integrerad behandlingsmetod (med MI/KBT)

 • sakna effekt på andelen drogfria dagar vid tolv-månadersuppföljning jämfört med sedvanlig psykosbehandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ge en minskning av mängden droger som konsumeras per tillfälle vid tolvmånadersuppföljning (odds ratio (OR): 1,50, 95 procent konfidensintervall (KI): 1,08–2,09) jämfört med sedvanlig psykosbehandling (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av integrerad behandling (med KBT) för antal dagar med droganvändning per månad vid samtidigt missbruk eller beroende och bipolär sjukdom.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två studier. Den första är en välgjord randomiserad kontrollerad studie från England i vilken 327 patienter deltog i behandling under ett år och fick upp till 26 sessioner med MI och KBT [1]. Interventionen var uppbyggd i två faser där MI användes i den inledande fasen för att skapa motivation till förändring och KBT i den senare för att uppnå patientens mål. Behandlingen hade samtidigt fokus på beroendet och de psykiska symtomen. Utfall mättes i flera olika omgångar; här rapporteras utfallet vid tolv månader efter behandlingens avslutande. Integrerad behandling med MI och KBT hade jämfört med sedvanlig psykosvård ingen statistiskt säkerställd effekt på andelen drogfria dagar vid tolv månader. Däremot använde gruppen som fått integrerad behandling med MI och KBT mindre mängd alkohol eller droger per tillfälle jämfört med gruppen som fått sedvanlig behandling (OR 1,50, 95 procent CI 1,08–2,09, p = 0,016). Vid mätning av psykiska symtom visade inte integrerad behandling med MI och KBT på någon större effekt än sedvanlig behandling. Andra utfall som rapporteras såsom dödlighet och återinläggning på sjukhus visade heller inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

I den andra studien [2] ingår 62 kvinnor och män med bipolär sjukdom och samtidigt substansberoende. 20 veckors integrerad gruppterapi (KBT utvecklad för den här patientpopulationen, där fokus för terapin är både beroendet och den psykiska sjukdomen) jämförs med lika lång ”group drug counseling” med fokus enbart på missbruket. Uppföljning görs efter tre månader. Patienterna tog samtidigt åtminstone ett stämningsstabiliserande läkemedel varav de vanligaste var litium och valproat. Resultaten visar att patienter i den integrerade gruppterapin hade färre dagar av substansanvändning än patienterna i kontrollgruppen, både under behandlingen och vid tremånadersuppföljningen (data justerade för baslinjenivån). Det vetenskapliga underlaget bedöms dock vara otillräckligt för att dra några slutsatser avseende effekten av integrerad behandling på missbruk eller beroende hos patienter med bipolär sjukdom och substansberoende.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Barrowclough, C, Haddock, G, Wykes, T, Beardmore, R, Conrod, P, Craig, T, et al. Integrated motivational interviewing and cognitive behavioural therapy for people with psychosis and comorbid substance misuse: randomised controlled trial. BMJ (Clinical research ed). 2010; 341:c6325.
 2. Weiss, RD, Griffin, ML, Kolodziej, ME, Greenfield, SF, Najavits, LM, Daley, DC, et al. A randomized trial of integrated group therapy versus group drug counseling for patients with bipolar disorder and substance dependence. The American journal of psychiatry. 2007; 164(1):100-7.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00