Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD
 • Åtgärd: Integrerad behandlingsmetod (KBT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks ha effekt jämfört med sedvanlig vård.

Kommentar: Det är viktigt att patienterna får behandling för båda tillstånden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Samsjuklighet med olika psykiatriska diagnoser är vanligt bland personer som söker vård för missbruk eller beroende. Det är dock ovanligt att båda tillstånden behandlas med samma metod samtidigt, här benämnd integrerad behandlingsmetod. I granskningen har manualbaserad integrerad behandling (KBT) jämförts med behandling (KBT) för missbruk eller beroende och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) var för sig.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid missbruk eller beroende och samtidig PTSD tycks integrerad behandlingsmetod (med KBT) för båda tillstånden samtidigt ge bättre effekt på antal dryckesdagar per vecka än sedvanlig vård och samma effekt som behandling för endast missbruket (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

En studie från USA har granskats [1]. Den innefattar 107 kvinnor med samtidigt substansmissbruk och PTSD. Behandling som ges är Seeking safety (ett KBT-program som ger integrerad behandling av båda tillstånden samtidigt), återfallsprevention (ett KBT-program som fokuserar enbart substansmissbruket) och sedvanlig missbruksvård. Uppföljning har skett efter nio månader. Utfallsmått är dryckesdagar per vecka och allvarlighetsgrad i PTSD-symtom. Resultaten visar att både Seeking safety och återfallsprevention har signifikant bättre resultat på båda effektmåtten än sedvanlig vård. Det var ingen signifikant skillnad mellan Seeking safety och återfallsprevention på något av effektmåtten.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Hien, DA, Cohen, LR, Miele, GM, Litt, LC, Capstick, C. Promising treatments for women with comorbid PTSD and substance use disorders. The American journal of psychiatry. 2004; 161(8):1426-32.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00